pátek 18. prosince 2015

Co bylo od druhé poloviny listopadu až do Vánoc 2015Rádio 7
23. listopadu 2015
L. Malinová + L. Hojková, redaktorky Rádia 7, navštívily VOŠMT. 
Stalo se již dobrým zvykem, že Rádio 7 propaguje naši biblickou školu.
Redaktorky 
- přednášely studentům na téma Jak správně mluvit a Jak správně psát.
Svoje přednášky završily vždy seminářem, doplňujícím získané poznatky.
- natočily  pro potřebu vysílání Rádia 7 několik svědectví studentů 1. ročníku o tom, jak je 
přivedl Pán Ježíš na biblickou školu do Kolína.

Pouliční evangelizace na kolínském náměstí v rámci rozsvícení vánočního stromu
29. listopadu 2015 
Studenti
- během dopoledne na Karlově náměstí připravovali stánek pro prezentaci školy.
- v pozdním odpoledni a večer při rozsvícení vánočního stromu chodili mezi návštěvníky, zvali je ke stánku školy a hovořili o evangeliu s občany a návštěvníky Kolína. V nainstalovaném stánku podávali zdarma čaj, perníčky, letáky o poslání Vánoc, informace o práci sboru AC v Kolíně, mluvili o biblické škole, jejímiž jsou studenty. Stánek navštívilo více než 100 zájemců, kteří obdrželi evangelizační materiál.
Ing. G. Malá, manažerka akce rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kolíně
- pochvalně se vyjádřila o činnosti biblické školy při této akci.
Sbor AC v Kolíně 
- podporoval akci biblické školy modlitebně i hmotně, např. zapůjčil stánek.

Návštěva a služba evangelistů sloužících k uzdravení  a vysvobození
30. listopadu 2015 
navštívili VOŠMT manželé Zdeněk a Katka Uhlíkovi, evangelisté sloužící k uzdravení a vysvobození
- sloužili studentům a zaměstnancům školy na ranních školních modlitbách.
Bratr Zdeněk Uhlík 
- kázal na téma z Lukášova evangelia, kapitoly 4. Máme od Boha poslání být jiným svědkem a mít stále odpovědnost za svůj život. Musíme odpouštět, musíme děkovat, postit se a modlit.
Oba manželé
- hovořili o sobě, podali každý své svědectví; svoje promluvy prokládali příklady ze své práce pro Pána.
Večer na domově mládeže sloužili studentům v uzdravování.

Čajovny v Klubu Céčko Kolín
2. prosince 2015 pod názvem Christmas Fest 
9. prosince 2015 pod názvem Party Fest
Studenti 
- zorganizovali uvedené večery, jež byly následnou akcí po rozsvícení vánočního stromu na Karlově náměstí.
- plně se věnovali přítomné mládeži:
Připravili pro ně program, občerstvení, rozmlouvali s nimi, vedli je k přijetí evangelia Ježíše Krista. Návštěvníci byli slovům studentů přístupní.
Hráli též fotbálek, házeli šipky, bavili se, diskutovali. 
Byly to pěkné a přínosné večery.
Snad se s návštěvníky setkáme mezi mládeží AC, snad některé uvítáme i na studiích na biblické škole.
Přítomni byli samozřejmě učitelé a zaměstnanci školy.
Závěrem možno říci:
Studenti pracují jako tým, každý má určitý úkol, který plní. 

Rozdělené ranní školní modlitby 
7. prosince 2015 tématem ranních modliteb bylo snoubenectví, manželství a vztahy mezi mužem a ženou. Proto byly rozděleny pro bratry a sestry zvlášť.
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel školy 
- se věnoval bratrům,
Ing. Y. Bubanová, učitelka odborné praxe 
- se věnovala sestrám.

Přání požehnaných Vánoc a pokojného roku 2016
14. prosince 2015 ranní školní bohoslužby proběhly V Zídkách 402. 
Zaměstnanci VOŠMT a studenti přišli popřát zaměstnancům biskupské kanceláře i obyvatelům budovy V Zídkách 402, též rodině 2. pastora sboru AC Kolín pokojné Vánoce a prosili Boha o požehnání do roku 2016 pro všechny přítomné.
Rozdali přítomným dárečky.
Všichni si s radostí zazpívali píseň „Narodil se Kristus Pán“.

Návštěva Židovského muzea v Praze
15. prosince 2015
Studenti a zaměstnanci školy 
- navštívili Židovské muzeum v Praze, kde vyslechli odborný výklad o historii Židovského muzea a byli podrobně seznámeni s řadou reálií, které jinak nejsou dostupné. 
Tato exkurze bohatě rozšířila znalosti získané ve výuce předmětů týkajících se způsobu života a zvyků, které dodržovali a po staletích dodržují ortodoxní židé. 

Předvánoční návštěva u Bubanů 
15. prosince 2015
Setkání studentů i zaměstnanců VOŠMT zahájil ředitel školy modlitbou. Následovala společná zábava: zpěv, hry, radost z blížícího se odpočinku o Vánocích, občerstvení.
Každý přítomný obdržel drobný dárek.
Všichni se rozcházeli s myšlenkou na pokoj o Vánocích, ale i s myšlenkou na náročné zkouškové období v lednu 2016.
10:53Milan Buban

čtvrtek 10. prosince 2015

Tři evangelizační akce

Rozsvícení vánočního stromu 29. 11. 2015

VOŠMT získala povolení od MěÚ Kolín zúčastnit se trhu s občerstvením v rámci odpoledního programu při rozsvícení vánočního stromu. Studenti rozbili stánek na Karlově náměstí a nabízeli čaj zdarma (různé druhy balených čajů), balené perníčky a literaturu o smyslu Vánoc pro rodiče (Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?) a komiksy (Marek Přemožitel 1-6) pro děti. Studenti zorganizovali také fotokoutek, zájemci o fotografie si je mohli stáhnout na adrese https://www.facebook.com/sprichutichillu/photos_stream. Akce se konala ve spolupráci s místním sborem Apoštolské církve. Pastor František Flek zapůjčil škole vybavení, které pomohlo evangelizaci realizovat. Studenti také rozdávali pozvánky na čajovny, které se měly konat 2. a 9. 12. 2015 v Otevřeném klubu Céčko při DDM Kolín. Akce se zúčastnili všichni studenti 1. a 2. ročníku. Dalšími účastníky evangelizační akce VOŠMT byli: Milan Buban, František Flek, nektěří členové sboru AC, Yvona Bubanová, Rut Abrahámová.

Čajovna v Céčku 2. 12. 2015 

Studenti připravili v Otevřeném klubu Céčko dekorace, občerstvení i zařízení (malé stolky), aby vytvořili atmosféru „čajovny“. Program byl zahájen prezentacemi vánočních tradic. Misionářka LS hovořila o tradicích v USA. Misionářka EJK popsala vznik vánoční tradice v Jižní Koreji. Po programu byly nabízeny čaje, občerstvení, návštěvníci vedli rozhovory, hráli hry (stolní tenis, kulečník, stolní fotbálek). Čajovnu navštívilo šest hostů.

Čajovna v Céčku 9. 12. 2015 

Tentokrát byla čajovna neformální. Otevřený klub Céčko simuloval běžnou čajovnu. Byla tak vytvořena příležitost pro rozhovory. Studenti se postarali se o nabídku čajů a přirozenou zábavu. Návštěvníky čajovny byli studenti gymnázia, kde pracuje skupinka Nové generace a další přátelé studentů. Čajovnu navštívilo osm hostů.

Studenti VOŠMT pracovali odpovědně a samostatně jak během evangelizace na náměstí, tak i při organizaci čajoven.
„A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“ (1K 15,58 ČEP)
18:23Milan Buban

pátek 20. listopadu 2015

VOŠMT v době od 1. října do 15. listopadu 2015

Imatrikulace

Na začátku října 2015 škola prožívala dvě význačné události, které se uskutečnily v kolínské synagoze.
7. 10. 2015 bylo imatrikulováno 13 studentů 1. ročníku denní i kombinované formy vzdělávání.
Též bylo promováno 5 bakalářek Global University, které vystudovaly prostřednictvím VOŠMT.
Získaly titul Bakalář biblické a systematické teologie. Za jménem mohou uvádět akademický titul B.A.
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel VOŠMT a národní ředitel Global University pro ČR,
M. Moldan, MBA, biskup AC,
a B. Wojnar, pastor sboru AC v Českém Těšíně a první národní ředitel GU pro ČR,
přednesli slavnostní řeč k této významné události, jíž bylo přítomno mnoho hostů jak příbuzných imatrikulovaných a promovaných, tak pastorů a členů AC.

Rada biblické školy

Rada biblické školy (RBŠ) zasedala dle celoročního plánu své činnosti pro školní rok 2015/ 2016. S potěšením vyslechla zprávu ředitele školy o činnosti studentů v rámci odborné praxe i o početním stavu studentů VOŠMT v tomto školním roce.
Denní forma vzdělávání
1. roč. - 13 studentů
2. roč. - 4 studenti
3. roč. - 6 studentů
Celkem 23 studentů
Kombinovaná forma vzdělávání
12 studentů plní podmínky této formy vzdělávání.
Celkem na biblické škole studuje v obou formách vzdělávání 35 studentů.
Ředitel školy informoval též o plánu misijní odborné praxe pro tento školní rok. Zmínil se, jak je třeba postupovat k získání další akreditace pro VOŠMT (je schválena MŠMT do roku 2018). Členové RBŠ vyslechli též zprávu o činnosti Školské rady při VOŠMT za uplynulý školní rok 2014/ 2015.

Bílá pastelka

Skupina studentů biblické školy vešla do ulic Kolína, aby splnila podmínky prodeje bílých pastelek pro získání financí na uspokojení potřeb nevidomých a slabozrakých.
Organizátoři této celostátní akce Bílá pastelka se již řadu let obracejí na studenty naší školy o pomoc, protože naši studenti jsou dle nich odpovědní a s lidmi jednají nevtíravě (neboť se přitom modlí – poznámka pisatele).

Měnit svět modlitbou

Wojnar Benjamin z Nadačního fondu NEHEMIA 14. 10 2015 seznámil studenty s projektem Měnit svět modlitbou a představil studentům aktuální témata týkající se misijní práce ve světě. Studenti se modlili za Boží požehnání tohoto projektu a za misijní práci AC ve světě (v rámci NEHEMIE).

Návštěva z Volgogradu

Na soukromé pozvání ředitele školy přijeli z Volgogradu do Kolína manželé Aleksej a Natalija. Treščevovi.
Treščev Aleksej je pastorem sboru ve Volgogradu a biskupem Volgogradské, Saratovské a Astrachaňské oblasti.

29. 10. 2015 se uskutečnila snídaně s manžely Treščevovými. Studenti a zaměstnanci položili manželům několik otázek, např. Jak pracuje v jeho sboru mládež, Jak svobodná je církev v Rusku, Jak je zavedeno biblické vzdělávání členů církve – děti, mládež, dospělí apod.

1. 11. 2015 bratr Aleksej kázal v Malešově na bohoslužbě sboru AC Kolín. Zvolil téma Chci splnit Tvoje povolání. Bohoslužbu vedla studentka Ondriová Daniela, která je ve sboru AC Kolín na odborné praxi (v rámci 3. ročníku).
Po bohoslužbě se rozvinula zajímavá beseda, na níž členové sboru AC Kolín chtěli získat odpovědi na otázky týkající se rodinných vztahů v domácnosti manželů Treščevových (mají 10 dětí). Ptali se na postavení protestantské církve v pravoslavném Rusku, zajímali se o postavení ženy v Rusku a samozřejmě v církvi. Dotazovali se, jak je organizováno biblické vzdělávání v jeho sboru, jak u nich pracuje dětská besídka, co zajímá a jak žije mládež jeho sboru.

2. 11. 2015 sestra Natalija navštívila hodinu ruského jazyka v sextě kolínského gymnázia.
Hovořila se studenty na téma Jídlo. Doplnila v hodinách probírané téma o nové výrazy a recepty na jídla, která jsou oblíbená ve Volgogradu a jeho okolí.
Bratr Aleksej kázal ve VOŠMT pro studenty a zaměstnance na téma Křest v Duchu svatém.
Tímto kázáním se před odletem do Vladivostoku rozloučil se studenty i zaměstnanci VOŠMT.

Sjezd mládeže

Studenti se aktivně zúčastnili Sjezdu mládeže AC 2015 konaném v Kolíně.
Organizačně zajišťovali provoz sjezdu: hlídali vstup do budovy, zajišťovali pořadatelskou službu během seminářů, bohoslužeb a koncertů apod.
Prezentovali VOŠMT dramatickým zpracováním několika příběhů z Bible, historie a současnosti. Hlavní myšlenkou prezentace bylo Boží povolání. Ve scénce opakovaně zaznělo
„A kdo bude další?“ V této souvislosti zvali přítomné na návštěvu biblické školy v rámci Týdne otevřených dveří VOŠMT (9. až 13. listopadu 2015).

Učitelé z Austrálie

Manželé misionáři z Austrálie Bruce Chester, M.T.S., + Sandra Chester, M.A.,
dříve již v několika letech přednášeli na VOŠMT biblické předměty.
V tomto školním roce přicestovali na celý měsíc listopad. Přednášeli předmět Pneumatologie,
do konce listopadu budou přednášet předmět Mezikulturní komunikace.
20. a 21. 11. 2015 sloužili v pobočce VOŠMT v Brně pro studenty kombinované formy vzdělávání. Přednášeli předmět Život Ježíše Krista.
Věnovali se studentům i mimo vyučování. Účastnili se všech akcí pořádaných jednak pro studenty a jednak pořádaných samotnými studenty.
22. 11. 2015 sloužili na bohoslužbě sboru AC Kolín. Sloužili studentům na ranních školních modlitbách apod. 

Den biblické školy

Studenti Den biblické školy (8. 11.2015) většinou prožili ve svých domácích sborech, kde hovořili o VOŠMT, na níž studují.
Nedělní shromáždění sboru AC v Kolíně bylo v režii biblické školy. 
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel školy, kázal na téma Osobní znovuzrození, pak se modlil za sbor AC Kolín.
Celou bohoslužbu uváděl M. Buban, B.A.
R. Abrahámová, B.A., vedla chvály se studenty VOŠMT.
Studentka 1. ročníku Z. Dibalová podala svědectví, jak přijala Pána Ježíše do svého srdce a jak jím byla přivedena na biblickou školu.
Všichni pastoři AC byli požádáni, aby v tento den udělali sbírku na podporu misijního výjezdu studentů v rámci odborné praxe, jež proběhne v březnu 2016.

Týden otevřených dveří

V týdnu od 9. do 13. listopadu 2015 mohli potenciální zájemci o studium na VOŠMT v Kolíně nahlédnout do vyučování, prohlédnout si budovu a zařízení školy i domova mládeže. Proběhl Týden otevřených dveří VOŠMT.
Zájemcům o studium na biblické škole se věnoval ředitel školy i studenti.

Modlitby za evangelizaci

Večer 11. listopadu 2015 od 18 hodin se studenti a zaměstnanci sešli ke společným modlitbám za evangelizační aktivity.
Bc. P. Berdar zaměřil vedení modliteb na práci Ducha svatého,
Michael Buban, B.A., zaměřil vedení modliteb na víru
a Ing. Y. Bubanová zaměřila vedení modliteb na evangelizační práci.
Přítomní se společně modlili za evangelizační aktivity, které si sami naplánovali (rozsvícení kolínského vánočního stromku 2015, čajovny apod.), za misijní výjezd na jaře 2016 v rámci souvislé odborné praxe, za studijní úspěchy i za zdraví.


12:20Milan Buban

středa 4. listopadu 2015

Praxe studentů na sjezdu mládeže Apoštolské církve


Podzimní prázdniny jsou využívány k relaxaci a odpočinku. Studenti VOŠMT tyto prázdniny vyplnili pomocí na Sjezdu mládeže Apoštolské církve, který se tento rok uskutečnil v Kolíně ve dnech 29. 10. - 1. 11. 2015. Tato pomoc spadá pod odbornou praxi, kterou studenti na škole vykonávají. 

Náplní souvislé organizační praxe na sjezdu mládeže bylo zajistit hladký průběh akce, tedy dohlížet na pořádek mezi účastníky, hlídat vstup do budovy, zajišťovat pořadatelskou službu během seminářů, bohoslužeb a koncertů. Studenti se v těchto úkolech dobře osvědčili a odvedli skvělou práci.

Dalším úkolem pro studenty bylo prezentovat biblickou školu. V rámci programu byl naší škole přidělen půlhodinový blok, ve kterém studenti předvedli dramatické zpracování několika příběhů z Bible, historie a současnosti. Zapojen byl také bývalý student VOŠMT a nynější vedoucí Odboru mládeže Apoštolské církve (OMAC) Martin Penc.

Hlavní myšlenkou prezentace školy bylo Boží povolání. Ve scénce opakovaně zaznělo: "A kdo bude další?" Lidé v minulosti byli povoláni Bohem a uposlechli. Studenti tímto vyzývali ostatní, aby uposlechli Boží volání a žili v souladu s povoláním, které pro ně Bůh připravil. 

Pokud Boží hlas někoho volá na biblickou školu do Kolína, její dveře jsou doširoka otevřené. 
A to doslova. 
Od 9. do 13. 11. 2015 na naší škole proběhne týden otevřených dveří. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Rut Abrahámová a Milan Buban


P.S. Informace o týdnu otevřených dveří: http://vosmt.cz/tyden-otevrenych-dveri-listopad-2015/

11:28Milan Buban

pátek 30. října 2015

8. listopad - Den biblické školy ve sborech Apoštolské církve

V neděli dne 8. listopadu 2015 se uskuteční Den biblické školy ve sborech Apoštolské církve

Prosíme, aby byla ve sborech, v tento nebo jiný den, vykonána sbírka na podporu biblické školy. 

Máme dvě aktuální potřeby.

1.      Misijní výjezd do Bosny a Hercegoviny ve dnech 19. až 25. března 2016.
  • Jeden tým (12 členů) pojede do Banja Luky a druhý (9 členů) do Sarajeva.
  • Rozpočet výjezdu je 123000,- Kč. Od samého začátku školního roku konáme sbírky na školních bohoslužbách. Studenti dostanou instruktáž k osobnímu fundraisingu. Oslovujeme sponzory.
  • Chtěli bychom studentům pomoci a snížit jejich účastnické poplatky. 
  • Variabilní symbol misijního výjezdu je 91127.
2.      Stipendijní fond byl zřízen na podporu potřebných studentů biblické školy.
  • VOŠMT má dohodu o transferu kreditů s Global University, v rámci které musíme za každý kredit, který se převede na Global University, zaplatit 200,- Kč.
  • Na straně Global University došlo k navýšení ceny a také posílil americký dolar. Proto budeme nyní muset za každý kredit převést 250,- Kč.
  • To v přepočtu znamená 9000,- Kč za každého studenta (36 kreditů), který bude chtít bakalářský titul. Chtěli bychom, aby si studenti mohli zažádat o čerpání ze stipendijního fondu na podporu jejich bakalářského vzdělání. 
  • Variabilní symbol stipendijního fondu je 91110.
Bankovní spojení školy najdete na http://vosmt.cz/kontakty/

Děkujeme Vám.
6:00Milan Buban

pátek 23. října 2015

Pravidla psaní na VOŠMT

Abychom dosáhli obvyklé úrovně písemného projevu,
na VOŠMT zachováváme následující pravidla.
Jejich břemeno netíží, když víme, že je zachováváme pro Krista a jeho evangelium.

1. Všechny písemné práce jsou posuzovány podle těchto obecných pravidel: https://drive.google.com/file/d/0B8SdHxYzWLr4cVh2bFItby1UclU/view?usp=sharing

2. Zachováváme jednotný formát písemných prací: úvodní stranu, obsah, nadpisy a podnadpisy, okraje, typy a velikosti fontů

3. Řídíme se citační normou ČSN ISO 690:2011, jež je: 
4. Zachováváme pravidla gramatiky, pomohou nám následující příručky on-line: 
5. Při psaní absolventské práce zachováváme harmonogram, dodržujeme termíny 

Inspirujeme se dobře zpracovanými tutoriály, například: 
17:15Milan Buban

pondělí 12. října 2015

Dvě slavnosti v jednom dni

V kolínské synagoze se událo krásné odpoledne.
Ve středu 7. října 2015 zorganizovala Vyšší odborná škola misijní a teologická dvě slavnosti pro studenty, absolventky, jejich rodiny a přátele školy i náhodné návštěvníky.

První slavností byla imatrikulace studentů, kteří nastoupili do 1. ročníku.
Studenti v oblecích a studentky ve společenských šatech složili imatrikulační slib a podpisem stvrdili, že jej budou plnit.
Biblická škola přijala v tomto školním roce ke studiu 12 studentů denní formy a jednoho studenta ke studiu kombinované formy vzdělávání.
Do školy tedy přibylo 13 studentů.

Druhou slavností následující za imatrikulací byla promoce, výsledek studijního úsilí na Global University v USA. S touto univerzitou má VOŠMT smlouvu o transferu kreditů získaných při studiu na biblické škole.
Pět absolventek denní formy vzdělávání na VOŠMT bylo promováno pro získání akademického titulu Bakalář svobodných umění v oboru biblické a systematické teologie.
Za jménem mohou používat zkratku B. A.
Oblečeny v talárech všechny certifikáty přijímaly z rukou Mgr. Bubana Milana, M.A., národního ředitele Global University pro Českou republiku.
Blahopřál jim bratr Moldan Martin, MBA, biskup AC, a bratr Wojnar Bohuslav, pastor sboru AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University.

Nové bakalářky již pracují na vinici Páně v různých oblastech, např. jako administrativní pracovnice na biblické škole v Kolíně, jako vedoucí korespondenčního kurzu anglického jazyka pro teology na VOŠMT, jako pedagogický dozor v dětském klubu v Karlových Varech apod.

V synagoze promluvil Mgr. Buban Milan, M.A., ředitel VOŠMT a národní ředitel GU pro Českou republiku. Rozvíjel myšlenky uvedené v Žalmu 63. Důraz položil na vášnivou touhu po Bohu, jakou měl král David, když byl pronásledován a skrýval se v judské pustině.
Biskup Apoštolské církve Moldan Martin, MBA, nazval svůj projev „Jdi a jednej také tak“. Zamýšlel se nad podobenstvím o milosrdném Samařanu (L10,25-37).
Bratr Wojnar Bohuslav, pastor AC Křesťanské centrum v Českém Těšíně, člen Rady biblické školy a první národní ředitel Global University, seznámil posluchače s počátky vzdělávání v AC a zdůraznil vyváženost lásky k Bohu, pravdě a lidem.

Veškerou hudební produkci zajišťovala Mgr. Tesárková Marie, absolventka VOŠMT.
Slavnost moderovala Mgr. Alena Vršťalová, zástupkyně ředitele

Odkazy:
Poznámky k projevu biskupa Martina Moldana jsou dostupné z: https://goo.gl/QyLWRc
Poznámky k projevu pastora Bohuslava Wojnara jsou dostupné z: https://goo.gl/rsgZvl
Fotografie z imatrikulační a promoční slavnosti jsou dostupné z: https://goo.gl/ISIf1D

16:05Milan Buban

pátek 25. září 2015

Nabídka biblických předmětů v říjnu 2015

V říjnu jsme pro Vás připravili vyučování v Brně i Českém Těšíně.

Níže uvedené předměty jsou zahrnuty v programech VOŠMT, Global University a EZDRÁŠ.
Vítáni jsou také studenti bez zařazení, v tzv. režimu Audit.

  1. AC Brno ve dnech 16. a 17. 10. MIN3043 Biblická kázání, vyučující Bc. Petr Berdar 
  2. KC Český Těšín ve dnech 9. a 10. 10. HIS2203 Dějiny církve od Letnic k reformaci, vyučující Bc. Radek Smetana, M.A. 

Přihlásit se můžete pomocí on-line formuláře na stránce: http://vosmt.cz/kombinovane-vzdelavani/plan-kombinovaneho-vyucovani-ve-sk-roce-201516

Žalm 119,11 (BK): "V srdci svém skládám řeč tvou, abych nehřešil proti tobě."
9:36Milan Buban

neděle 13. září 2015

Budeme na biblické škole vypínat internet?

Do prvního ročníku nám letos k 1. září nastoupilo třináct nových řádných studentů, z toho jeden do kombinované formy vzdělávání. Tento údaj je příjemný pro každého, kdo zná běžný záběr přijímacího řízení naší školy. Zdá se, že tato situace nachází svou nejbližší historickou paralelu přesně před deseti lety, tehdy v září nastoupilo čtrnáct studentů. Bude se tento úkaz za deset let opakovat? Bůh to ví. 

Mnoho nových studentů je nám však důvodem k radosti. Jejich svědectví o tom, jak si je Bůh přivedl na školu, odhalují jejich ochotu učit se a podrobit biblickému tréninku namísto usilování o lukrativní světské vzdělávání či zaměstnání. Jejich přítomnost v neposlední řadě působí zcela prozaické dobro v podobě zaplnění nových školních lavic, které by jinak zely nepěknou prázdnotou a navýšení činitele při výpočtu finanční dotace od MŠMT.

Svou vděčnost studentům dává škola najevo. Celý první týden byl bez Starozákonní hebrejštiny, bez Literatury Starého zákona, bez Dějin církve ... :-)

V úterý 1. září probíhalo tzv. duchovní soustředění. Ve středu pokračovalo netradičně modlitbami na kolínské zvonici, z jejíhož ochozu je vidět do všech stran. Poskytla snad červeň pálených tašek, zeleň Kmochova ostrova a panorama s komíny v průmyslové zóně studentům při modlitbách pocit „zorného úhlu věčnosti“? To jistě ne. Avšak modlitby se přeci jen jaksi lépe zhmotňují, když má člověk město na dlani. Snad právě proto tam jeden ze studentů prohlásil, že se už těší, až zde budeme evangelizovat. Ve středu večer bylo duchovní soustředění zakončeno společným grilováním u Bubanových v Sendražicích. Studenti kupodivu nejsou žádní jedlíci! Odmítli dojíst jak lahodnou krkovičku, tak propečená křidélka. 

Ve čtvrtek studenti vyrazili na adaptační kurz. Pěší túra po celkem pěkném okolí města, plnění úkolů a nocování v kempu u Poděbrad poskytlo několik stimulů k probuzení týmového ducha v nově vznikajícím kolektivu. Když se studenti v pátek vrátili, mohli odjet domů.

Tak uplynul první týden. Jak jsme naznačili, sympatické tváře odhodlaných mladých lidí jsou důvodem k radosti a povzbuzením ke zvyšování kvality vzdělávání na biblické škole. Ta spočívá v hodnotném vyučování, ve férových vztazích se studenty a ve snaze o implementaci klíčových hodnot školy, jimiž jsou poznání Boha, ovoce Ducha, dary Ducha, dary služebností, odpuštění a svědectví. 

Implementace těchto hodnot není vždy snadná. Na první koordinační poradě jsme se například s kolegy shodli, že přítomnost studenta na sociálních sítích během vyučování, hojně dosvědčená v minulém školním roce, je neodpustitelná, neboť nepřispívá ani k poznání Boha, ani k ovoci Ducha, natož k jakékoli jiné hodnotě. Je to nehodnota. Dohodli jsme se tedy, že učitelům umožníme během vyučování, bude-li to třeba, vypínat internet.

Tolik k začátku školního roku na VOŠMT.


Michael Buban a Milan Buban

Post scriptum
Fotografie z duchovního soustředění a adaptačního kurzu najdete pod tímto odkazem:
10:37Milan Buban

úterý 8. září 2015

Plán výuky v kombinované formě vzdělávání

Na webových stránkách www.vosmt.cz jsme zveřejnili plán výuky v kombinované formě vzdělávání.
Prosím seznamte se s ním a pokud byste měli jakékoliv připomínky, napište na adresu info@biblickaskola.cz.

Kombinovaná forma vzdělávání je zavedena na Vyšší odborné škole misijní a teologické.
Mohou jí však využít také studenti programů Global University a EZDRÁŠ.

Plán kombinované výuky, při které se kombinuje kontaktní výuka a samostatné studium, najdete pod odkazem:

14:55Milan Buban

středa 1. července 2015

Přijímací pohovory

V pátek 19. června 2015 se uskutečnily přijímací pohovory na VOŠMT. Od zmiňovaného dne je přijato do 1. ročníku pro příští školní rok 9 studentů denní formy studia, z toho 3 dívky.

Všichni napsali test ze znalostí Bible. Tento test nebyl klasifikován, neboť bude sloužit škole k tomu, aby upravila studijní látku a sjednotila výuku pro všechny studenty (pre-test). Na konci studia, před absolutoriem ve 3. Ročníku, se studenti podrobí ekvivalentnímu testu (post-test), aby bylo možno posoudit, jak ve znalostech Bible vyrostli. Uskutečnil se rovněž s každým zájemcem o studium rozhovor o jeho duchovním životě a motivech studovat na VOŠMT v Kolíně.

Dva zájemci o studium se nemohli z osobních důvodů k přijímacímu řízení dostavit,
přihlásili se na 2. termín 28. srpna 2015.
Následovat bude ještě 3. termín, a to 25. září 2015.

Věříme, že i další mladí lidé poslechnou volání Pána Ježíše, aby se studiem připravili na práci duchovního pracovníka v Apoštolské církvi nebo v církvi podobné.
14:54Milan Buban

úterý 30. června 2015

Absolutorium na biblické škole

V pondělí 22. června 2015 proběhly na biblické škole zkoušky absolutoria.

Pět studentek splnilo veškeré zkoušky i zápočty a všechny odevzdaly absolventskou práci. Přistoupily tedy ke zkouškám absolutoria. Zkoušeny byly z odborných předmětů, též z anglického jazyka a obhajovaly svoji absolventskou práci. Byly dobře připraveny.

Zkoušky proběhly v klidné atmosféře před komisí, jejímž předsedou byl jmenován doc. Pavel Hošek, Th.D. Dvě studentky dosáhly vyznamenání s průměrem 1,00. Celkový průměr celé studijní skupiny je 1,59.

Vzhledem k tomu, že VOŠMT má podepsánu dohodu o transferu kreditů s Global University, studentky v průběhu svého studia na VOŠMT plnily zároveň požadavky bakalářského programu Global University. Z mezinárodní kanceláře ve Springfieldu jsme již obdrželi zprávu o auditu, která konstatuje, že tyto studentky splnily požadavky bakalariátu a mohu být promovány. Promoční slavnost se uskuteční v měsíci říjnu, datum bude upřesněno.

Všichni máme radost z jejich úspěchu a těšíme se, že rodiny, ve kterých budou manželkami a matkami, budou obohaceny jejich vědomostmi a zkušenostmi získanými studiem na VOŠMT v Kolíně. Obohaceny budou též sbory, do kterých se studentky vrací. Studentky na škole získaly nejen vědomosti, ale také zdokonalily své praktické dovednosti pro službu v církvi a, jak pevně věříme, prohloubily svůj osobní vztah s Kristem.

Fotografie z absolutoria najdete pod následující odkazem:
https://drive.google.com/folderview?id=0B5C2Rd82rHFca0JBVjdiQ2lGcDA&usp=sharing
14:11Milan Buban

středa 24. června 2015

Dění na biblické škole

Činnost studentů a zaměstnanců biblické školy je pestrá a časově náročná. Za posledních několik týdnů jsme pro Ježíšovo království uskutečnili následující akce.

Čajovny
Během letního období se uskutečnilo šest setkání, která organizovali iniciativně studenti sami. Byla to setkání (zejména) pro (nevěřící) mládež Kolína v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně.
29. 4. 2015 studenti připravili setkání na téma VĚŘTE NEVĚŘTE (duchové – démon/ anděl). Biskup M. Moldan hovořil o tom, že duchovní svět je realitou, jedinou cestou k pravdě je Ježíš Kristus.
6. 5. 2015 studenti připravili FINAL PARTY. Přítomní zhlédli videozáznam z koncertu Planetshakers. Pak se neformálně bavili u stolního fotbálku a kulečníku. Studentky připravily nevšední občerstvení. Přítomni se studenty byli též učitelé a zaměstnanci školy.

Výjezd do sboru
Výjezd biblické školy na bohoslužbu v Uherském Brodě se uskutečnil 3. 5. 2015. Ředitel školy M. Buban kázal o uzdravení vztahu s Bohem, s lidmi i se sebou samým a o uzdravení těla. Kázání zakončil výzvou k modlitbě a spolu se staršími sboru se modlil za přítomné, kteří vyšli dopředu. Učitelka odborné praxe Y. Bubanová podala reflexi misijního výjezdu do Rumunska, který na jaře absolvovali všichni studenti 1. a 2. ročníku v rámci předmětu odborná praxe. G. Vlachynská (studentka 2. ročníku) prezentovala fotografie z misijního výjezdu do Rumunska. E. Pakostová (studentka 2. ročníku) při bohoslužbě vedla chvály.

Grilování u Bubanů
Jde o studentské setkání na závěr školního roku 2014/ 2015 v Sendražicích dne 20. 5. 2015. Na biblické škole vznikla v průběhu let tradice zahájit nový školní rok a rozloučit se s odcházejícím školním rokem na zahradě u manželů Milana a Yvony Bubanových. I letos se studenti a zaměstnanci biblické školy sešli u manželů Bubanových k posezení kolem grilu. Účastníci se modlili a děkovali za končící školní rok, prosili za pomoc Ducha svatého v nadcházejícím zkouškovém období. Modlili se, aby Pán studenty i zaměstnance školy ochraňoval během prázdnin. Zde najdete pár fotografií: http://1drv.ms/1JkT88V

Zápočtový týden
Studenti zdárně prošli zápočtovým týdnem 18. až 22. června 2015. Nyní probíhá zkouškové období do 12. června 2015. V tomto čase studenti pracují „v horké píli“, aby uhájili volnost od studia během prázdnin, totiž aby udělali všechny předepsané zkoušky v červnu.

Přijímací pohovory
Dne 19. 6. 2015 od 9.30 hodin se uskuteční přijímací pohovory ke studiu na VOŠMT. Bude to první ze tří termínů pro školní rok 2015/ 2016. Biblická škola potřebuje studenty, kteří poslechnou volání Pána Ježíše a přijdou studovat, protože jim to řekl On. Další termín přijímacích pohovorů je 28. 8. 2015 od 9.30 hodin. Viz http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni

Absolutorium
Dne 22. 6. 2015 se bude konat absolutorium. Podrobí se mu pět studentek a dne 24. 6. 2015 při graduaci obdrží diplom absolventa vyšší odborné školy s možností za jménem používat označení DiS. Na podzim 2015 pak budou promovány v rámci Global University a budou moci za jménem používat titul B.A.

Děkujeme
Studenti i zaměstnanci VOŠMT děkují církvi za všechny modlitby, se kterými přichází k Božímu trůnu, aby Pán Ježíš požehnal biblické škole.

Alena Vršťalová a Milan Buban

14:52Milan Buban