čtvrtek 19. května 2011

Jedinečnost biblické školy v Kolíně

Biblická škola v Kolíně vznikla z Božího rozhodnutí v roce 1992.
Nejdříve působila pod názvem Letniční biblická akademie, později pod názvem Vyšší odborná škola misijní a teologická.

Od svého vzniku škola posloužila asi dvěma stům studentů v denním programu a desítkám pastorů v programu celoživotního vzdělávání Ezdráš. Mnozí její absolventi dnes slouží Pánu Ježíši Kristu většinou ve sborech Apoštolské církve.

Jedinečnost biblické školy v Kolíně spočívá jednak v jejím zaměření na letniční teologii, jednak v duchovním výcviku, který v Apoštolské církvi nemá obdoby.
  1. Letniční teologie je na škole vyučována v pohledu biblické, systematické a praktické teologie a v pohledu souvisejících všeobecně vzdělávacích předmětů. Učiteli jsou absolventi letničních a evangelikálních škol a odborníci z praxe.
  2. Praktický výcvik v modlitbách, bohoslužbách, evangelizacích a misiích je velmi intenzivní. Každodenní společné modlitby, týdenní studentské bohoslužby, průběžná misijní praxe, návštěvy sborů, účast na celonárodních akcích, misijní výjezdy - to všechno vytváří vhodné podmínky pro duchovní růst studenta. Navíc se praktický výcvik neodehrává nárazově (např. v jednom týdnu či několikrát za rok), nýbrž dlouhodobě v několika šestnáctitýdenních blocích (semestrech). Studenti během semestrů plní úkoly studijní a praktické a jsou tak vystaveni tlaku, který je přibližuje reálné životní situaci. Během praxe studenti poznávají své možnosti, rozvíjejí svá nadání, učí se pokoře a službě lidem. Také se učí pracovat v týmu, navzájem se snášet.
Nabídka studia ve školním roce 2011-12 je popsána pod odkazem www.vosmt.cz.

úterý 10. května 2011

Kdykoliv, kdykoliv, kterýkoliv

Drazí přátelé, chci Vás upozornit na úpravu studijních podmínek na Global University, která Vás jistě potěší.

Global University využívá metody distančního studia jednotlivých předmětů, které lze studovat jen pro obohacení, nebo je kombinovat podle některého z bakalářských programů.
  1. Noví studenti se mohou přihlásit kdykoliv v průběhu roku.
  2. Registrovaní studenti si mohou kdykoliv v průběhu roku zapsat nové předměty z aktuální nabídky v češtině nebo v angličtině
  3. Na každý předmět má student nejvýše 6 měsíců včetně napsání závěrečného testu.
    Pokud si studující potřebuje 6měsíční studijní lhůtu prodloužit, musí znovu zaplatit zápisné do předmětu.
  4. Pokud studující předmět nedostuduje ani po prodloužení studijní lhůty, může jej jednou opakovat, zaplatí však znovu všechny poplatky.
  5. Na konci studia každého předmětu se studující podrobí závěrečnému testu v Kolíně.
  6. Testy se píší v kterýkoliv pátek během roku po předběžné domluvě s ředitelem (viz níže).

neděle 1. května 2011

Pokání jako způsob života

Pokání je rozhodující podmínkou spasení a spolu s vírou přináší obrácení (L 13,2-5). Prvním důležitým krokem k tomu, aby se někdo stal Božím dítětem je učinit pokání. Řecké slovo metanoia, překládáme jako „pokání“ a znamená změnu smýšlení nebo směru (Mt 4,17; Mk 1,15). V Bibli není pokání pojem statický, ale dynamický.

Co tedy pokání znamená prakticky? Je to úplný obrat v myšlení a konání. Hříšník si začíná uvědomovat hrůzu hříchu a jeho důsledky. Ale nejen to. Zároveň se obrací ze stavu neposlušnosti, vzpoury a sobeckosti k Bohu: 1) odvrací se od hříchu; 2) podřizuje svůj život Bohu a 3) přijímá Ježíše jako svého Spasitele a Pána.

Odpovědnost činit pokání je tedy na člověku. Všichni lidé zhřešili, a proto potřebují činit pokání a přijmout Pána Ježíše do svého srdce (Ř 3,23). V Novém zákoně slyšíme Petra: „Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy“ (Sk 3,19). Nikdo se může obrátit k Bohu, činit pokání, anebo dokonce uvěřit bez Božího přispění. Potřebný obrat musí dovršit Bůh sám. Bible mnohokrát mluví o tom, jak to dělali jednotliví muži a ženy. Ježíš na kříži zaplatil cenu za naše hříchy a přivedl nás zpět do vzájemného vztahu s Bohem. Bůh ze své strany udělal vše a zbytek záleží na nás.

Pokání je tedy darem od Boha. Je onou pohonnou hmotou, která žene kupředu náš život řízený Bohem. Pokud nám bude chybět palivo, nedostaneme se ani o krok dál a budeme neustále žít v pýše a s pocitem viny. Opravdové pokání může člověka těchto okovů zbavit. Pokání je znamením milosti, která je ještě mimo nás, ale již zde působí. Je impulsem od Ducha svatého, který sice v hříšníkovi ještě nepřebývá, ale již ho ozařuje světlem, které ukazuje na stíny a vede ho až ke spasení. Právě proto pokáním nás Bůh ani zdaleka nechce trápit, ale spíše je ovocem a projevem jeho nezměrné lásky k nám.

Apoštol Pavel tuto pravdu vyjadřuje nádhernými slovy v epištole Římanům 2,4 „Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“