pátek 14. října 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:

 • Promoce studentů bakalářského studia 
 • Imatrikulace nově zapsaných studentů 
 • Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce 
 • Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G 
14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:

 • Ukázky vyučování 
 • Prohlídka školy 
2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos

 • Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince 
 • Lektor: Stefan Ross 
 • Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz 
3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv

 • Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů. 
 • Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve. 
4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům 

 • Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal. 
Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20) 

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem. 
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ. 
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University. 
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii. 
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student. 
Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

6:00Milan Buban

úterý 4. října 2016

V měsíci září 2016

Absolventský seminář 26. 9. 2016, fotí Honza Holomáč
Začali jsme pravidelně předčítat Bibli. 
Každé pondělí od 9.50 do 11.35 čteme postupně nahlas knihy Genesis, synoptických evangelií, Listu Židům. Jsou to knihy, které se paralelně vyučují v zimním semestru. Více informací najdete pod odkazem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2fqD1vgaztb3-CvLhua2xjGl13pNseKfGD5o3K_6bQ/pubhtml?gid=1826104864&single=true

Začali jsme pravidelné misijní modlitby. 
Každý pátek od 8.00 do 8.45 se přimlouváme podle misijního seznamu Nehemie, dále za misionáře A/G, za misijní výjezd, za projekty zakládání sborů v ČR (Třeboň, Třebíč, Sadská atp.). Pokud je přítomen rodilý mluvčí, který neumí česky, modlíme se v angličtině.

Začali jsme pravidelné školní bohoslužby. 
První měly podobu grilování u Bubanů, abychom se neformálně sblížili. Druhé bohoslužby byly věnovány Večeři Páně, kde bratr ředitel kázal o lepší smlouvě podle Listu Židům. Třetí bohoslužby byly věnovány reflexi 3. kapitoly Janova evangelia v podání Michaela Bubana.

Uskutečnil se první absolventský seminář.
Studenti 3. ročníku jsou v zimním období na praxi, ale jednou měsíčně dojíždějí do Kolína. Informují nás o své práci a také o aktuálním stavu psaní své absolventské práce. Po prezentaci jim spolužáci a učitelé kladou otázky a snaží se jim poradit.

Zúčastnili jsme se misijní konference Za horizonty. 
Konference se uskutečnila 28. až 30. září v hotelu Astra u Kladna. Poslechli jsme si vynikajícího učitele Andrease Maurera, jak máme jednat s muslimskými přáteli. Naslouchali jsme naléhavým výzvám pastora Julese Mousy, který slouží z Bagdádu. Bratr Wojnar kázal o Boží prozřetelnosti: Bůh k nám přivádí uprchlíky, aby od nás slyšeli evangelium, i když oni navenek sledují jiné cíle.

Navštívili jsme Teen Challenge v Poštovicích. 
Využili jsme toho, že Poštovice jsou nedaleko od Kladna. Přespali jsme v modlitebně, kde se scházejí studenti a zaměstnanci Teen Challenge. Setkali jsme se s Jiřím Zawadzkim, který nám řekl svoje svědectví o Božím vysvobození z drog a povolání do služby. Také jsme se setkali s Petrem Ministrem, který je jedním ze zakladatelů Teen Challenge v ČR.

Jsme misionální škola. 
Účastníme se misijních konferencí, modlíme se za misii, jarní misijní výjezd je hlavním projektem školního roku. Věříme však, že misie a evangelizace musí být vyučována v širších souvislostech, a ne jednostranně. Naši studenti získávají pevný základ v předmětech biblické systematické a praktické teologie. V tomto semestru učíme Principy výkladu Bible, Život Ježíše Krista podle synoptiků, Anglickou konverzaci, Novozákonní řečtinu, Listu Židům, Úvod do výpočetní techniky, Knihu Genesis, Učitelské poslání církve, Bůh a andělé.

V měsíci říjnu nás čeká:

 • Předčítání Bible bude každé pondělí a každý pátek budou misijní modlitby. 
 • Na středečních bohoslužbách budou kázat: Petr Berdar, Štěpán Huňát, Bruce Chester a Sandra Chester. 
 • Michael Buban bude vyučovat na pobočce v Brně Literaturu Starého zákona, klikni zde
 • Manželé Chesterovi z Austrálie budou u nás vyučovat Principy výkladu Bible a Život Ježíše Krista podle synoptiků. 
 • Výjezd studentů do sboru KS v Hodoníně, který povede Petr Berdar. Máme z tohoto sboru studenta a navštívíme setkání mládeže. 
 • Účast na Sjezdu mládeže 2016, který bude v Kolíně. Většina studentů se zapojila do dobrovolnických služeb.
14:29Milan Buban