sobota 16. dubna 2011

Modlete se za tým pro Bosnu a Hercegovinu

Dnes odjíždíme do Bosny a Hercegoviny.
Ve dnech 17. až 24. dubna 2011 bude tým studentů VOŠMT sloužit ve městech:

 • Banja Luka
 • Bihać
Tento výjezd má tři cíle:
 1. Misijní - Budeme pomáhat Davidu Symonovi (Evangelical Union of Students) a pracovníkům Operace Mobilizace
 2. Poznávací - Seznámíme se kulturou a duchovní situací této nádherné země, kde ještě nedávno zuřila občanská válka
 3. Inspirativní - Budeme se modlit, aby každý účastník výjezdu pochopil, jak, kdy a kde se má zapojit do misijní práce. 
Misie a evangelizace nejsou volitelnou, nýbrž povinnou součástí křesťanského života.
Poslední Ježíšova slova před nanebevzetím byla: "Budete mými svědky ... do nejzazších končin země".

pátek 15. dubna 2011

Modlete se za tým pro Rumunsko

Drazí přátelé, prosíme Vás o modlitby.

Dnes odjíždí tým studentů VOŠMT vedený bratrem Rafajem na misijní výjezd do Rumunska.
Cestou se zastaví ve dvou sborech Apoštolské církve na Slovensku:

 • v Novom Meste nad Váhom
 • a v Púchove

Cílem výjezdu je město Bodonoš v Rumunsku, kde žijí etničtí Slováci.
Pracuje zde místní letniční sbor.
Studenti se zapojí do sborových aktivit, jako jsou:

 • praktická pomoc
 • služba na shromážděních 
 • evangelizace
Modlete se prosím, 
 • aby Pán Ježíš tento výjezd požehnal, 
 • aby studenti přinesli do uvedených sborů radost a povzbuzení v Duchu svatém
 • a aby se nám všichni šťastně vrátili.

neděle 10. dubna 2011

Vysvětlivky ke klasifikačnímu protokolu (anglicky Final Grade Report)

Na klasifikačních protokolech studentů bakalářských programů Global University jsou použity zkratky CGA a GPA. Podávám zde jejich stručné vysvětlení.

Cumulative Grade Average (CGA) – Kumulativní průměr známek (KPZ) je součet procentuálních bodů konečných známek vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Zde se započítávají také předměty, v nichž student neuspěl, tzn. získal méně než 60%.

Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent a k tomu ještě dvoukreditový předmět na 88 procent, KPZ se vypočítá takto:
(94x3) + (88x2) : (3+2) = (282 + 176) : 5 = 92 (zaokrouhleno)
KPZ tohoto studenta je tedy 92%.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr známek bude v rámci celého studia nižší než 70 %, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.

Grade Point Average (GPA) – Kumulativní průměr kreditů (KPK) je součet konečných známek uvedených v desetinných číslech vydělený součtem kreditů absolvovaných předmětů. Známky v procentech se převádějí na desetinná čísla podle této tabulky:
90-100% - Výborně - 4,00
80-89% - Velmi dobře - 3,00
70-79% - Dobře - 2,00
60-69% - Dostatečně - 1,00
59% a méně - Nevyhověl
Příklad: Když student absolvuje tříkreditový předmět na 94 procent, za každý kredit získá známku 4,00. Když k tomu ještě absolvuje dvoukreditový předmět na 88 procent, za každý kredit tohoto předmětu získá známku 3,00.

KPK se vypočítá takto:
(4,00x3) + (3,00x2) : (3+2) = (12,00+6) : 5 = 3,60
KPK tohoto studenta je tedy 3,60.

Poznámka: Student, jehož kumulativní průměr kreditů bude v rámci celého studia nižší než 2,00, nebude graduován jako absolvent bakalářského programu.

pátek 1. dubna 2011

Pravidla pro mimoškolní akce

Studenti na mimoškolních akcích (výjezdy, pouliční evangelizace apod.):
 1. Jsou povinni řídit se pokyny vedoucího akce nebo odpovědného vedoucího na místě konání akce (např. pastor či starší sboru apod.)
 2. Nesmí svým chováním ohrozit sebe ani ostatní. Nesmí např. lézt na střechy, pohybovat se v kolejišti, skákat do vody, pohybovat se po frekventované silnici atp.
 3. Musí se držet vždy nejméně ve dvojicích
 4. Nesmí konzumovat alkohol v žádném množství
 5. Nesmí chodit do cizích bytů a na neznámá či opuštěná místa, a to ani za účelem zvěstování evangelia
 6. Musí vždy vedoucímu nahlásit, kde se budou pohybovat v době přestávky či volna
 7. Musí dodržovat všechny stanovené termíny určené vedoucím, např. společný odjezd, sraz před akcí apod.
 8. V době nočního klidu musí být tam, kde byli vedoucím ubytováni
 9. Každý student ještě před akcí ohlásí vedoucímu číslo mobilu, který na výjezdě bude nosit u sebe, a do svého mobilu si uloží mobilní číslo vedoucího