čtvrtek 10. února 2011

Misijní výjezd studentů VOŠMT do Bosny a Hercegoviny

Římanům 15,18-19 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.
V dubnu před Velikonocemi pojedou sedm studentů VOŠMT, ředitel s manželkou a misionář Václav Bednář do Bosny a Hercegoviny. Cílem výjezdu je podpořit misijní práci Davida Simona, který pracuje v Banja Luce mezi vysokoškoláky. Tým biblické školy stráví několik dní také v Bihaći pod vedením misionářů z „Operace mobilizace“.

Misijní výjezd studentů potřebuje od církve podporu modlitební i finanční.
Chceme s sebou přinést evangelium v moci divů a zázraku, v síle Ducha Božího.
Příspěvek na misijní výjezd pošlete na účet VOŠMT: 0420344379/0800 var. symbol 91127

Bosna a Hercegovina se člení na dva celky: Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskou. Hlavní město Bosny a Hercegoviny a Federace Bosny a Hercegoviny je Sarajevo. Hlavní město Republiky srbské je Banja Luka.

Celá Bosna a Hercegovina má asi 3,8 mil. obyvatel, z toho 48% tvoří Bosňané, 37% Srbové a 14% Chorvati. Bosňané jsou většinou muslimové (40%), Srbové – pravoslavní (31%), Chorvaté – katolíci (15%).

V roce 1992 začala na území válka, která skončila v roce 1995 tzv. Daytonskou mírovou dohodou. Na počátku války bojovali Chorvaté s muslimy proti srbským ozbrojencům. V polovině války vznikl samostatný konflikt mezi Chorvaty a muslimy. V občanské válce zahynulo asi 200 000 lidí.

V Bosně a Hercegovině je jen okolo sedmi set (700) evangelikálních křesťanů, z toho v Republice srbské je jich asi padesát (50).

Bosna je prostředí, které nezná protestantskou tradici, ale Boha jako stvořitele znají téměř všichni skrze pravoslavnou nebo katolickou tradici.

Víte, že Illyrická země, k jejímž hranicím došel apoštol Pavel, ležela na Balkánském poloostrově směrem na jih od dnešní Bosny a Hercegoviny?