pátek 23. prosince 2016

V prosinci jsou Vánoce, ale i zápočtový týden. Blíží se zkouškové období.

V prosinci jsme se zaměřili na odevzdání všech písemných úkolů zadaných pro zimní období tohoto školního roku.

7. prosince 2016 studenti připravili program pro poslední Čajovnu 2016. Konala se v klubovně školy v suterénu budovy na Kmochově ulici. Studenti zajistili též stylové občerstvení. Atmosféru pro návštěvníky umocnili vhodně vybranou hudbou.
Bohužel přišlo málo mladých lidí z těch, které studenti zvali při rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Kolíně, když byl ve městě zahájen advent 2016.

20. prosince 2016 všichni studenti i  zaměstnanci školy odjeli na  exkurzi do předvánoční Prahy. Téma této exkurze bylo Pražský Hrad. Všichni prošli s erudovaným průvodcem místa, kterými kráčela historie českého národa. Připomněli si slavná a radostná, ale i temná a bezútěšná období v životě českého národa.
Bůh trojjediný miluje náš národ, proto žijeme. Díky za jeho shovívavost a milosrdenství.

21. prosince 2016 zaměstnanci školy i všichni studenti hned ráno popřáli požehnané Vánoce 2016 zaměstnancům biskupské kanceláře, všem obyvatelům budovy V Zídkách 402 i sboru AC Kolín. Poděkovali jim též za pomoc škole i za vstřícnost vůči ní. Rozdali dárečky a pak si společně zazpívali píseň Narodil se Kristus Pán.

21. prosince 2016 svorně všichni studenti i zaměstnanci školy ukončili období přednášek zimního období tohoto školního roku. Děkovali za požehnání, které se každému z nich dostalo od našeho Boha v uplynulých čtyřech měsících a prosili o láskyplnou pomoc Boží ve zkouškovém období během ledna 2017.
Po společných modlitbách pokračovaly Vánoce 2016 u Bubanů grilováním několika druhů masa od kuřecích křidélek přes klobásy až po plátky vepřového masa.
Popíjela se Coca-cola, džusy i minerální vody. Byly saláty zeleninové, ovocné, těstovinové aj.
Hlavně byla pohoda.
Neboť nás čeká zkouškové období, musíme zvládnout zápočtový týden a pak budeme studovat a prosit o pomoc Ducha svatého.

Čekáme, co nám přinese rok 2017.
Bůh je naše skála, on nám pomůže.

Mgr. Alena Vršťalová
6:00Milan Buban

středa 9. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří II

V pondělí 14. listopadu 2016 Vás v dopoledním bloku seznámíme s vizí biblické školy a našimi přípravami na misijní výjezd. Odpoledne Vám nabídneme  náslechy ve vyučování odborných předmětů, ukážeme Vám budovu školy, zavedeme Vás na domov mládeže. Budete si moci promluvit s našimi studenty a vyučujícími a dát si dobrou kávu. Před odchodem od nás dostanete dárek pro Vaše duchovní budování.

Den otevřených dveří je zorganizován takto:

10.00-11.30
Duchovní růst - to je, oč tu běží (Milan Buban)
Misijní výjezd Třeboň 2017 (Ota Faldyna)

12.30-15.00
Ukázky vyučování
- Život Ježíše Krista (Bruce a Sandra Chesterovi)
- Genesis (Michael Buban)
- Bůh a andělé (Petr Berdar)
- Anglická konverzace (Jaroslav Švarz)

Další
Prohlídka školy a domova mládeže
Rozhovory u kávy
Dárek do Vaší knihovny

čtvrtek 3. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří

V pondělí 14. listopadu proběhne v návaznosti na nedělní promoci a imatrikulaci den otevřených dveří na VOŠMT. Zváni jsou zájemci každého věku. Součástí dne otevřených dveří bude beseda se studenty, prohlídka školních zařízení včetně domova mládeže, ukázka vyučování stálých členů profesorského sboru a malé občerstvení.

Den otevřených dveří začíná na adrese Kmochova 248, Kolín v 10.00 a probíhá do 16.35 odpoledne. Strava kromě malého občerstvení není zajištěna. Po domluvě je možné přespat z neděle na pondělí na domově mládeže.

pátek 14. října 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:

 • Promoce studentů bakalářského studia 
 • Imatrikulace nově zapsaných studentů 
 • Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce 
 • Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G 
14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:

 • Ukázky vyučování 
 • Prohlídka školy 
2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos

 • Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince 
 • Lektor: Stefan Ross 
 • Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz 
3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv

 • Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů. 
 • Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve. 
4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům 

 • Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal. 
Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20) 

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem. 
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ. 
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University. 
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii. 
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student. 
Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

6:00Milan Buban

úterý 4. října 2016

V měsíci září 2016

Absolventský seminář 26. 9. 2016, fotí Honza Holomáč
Začali jsme pravidelně předčítat Bibli. 
Každé pondělí od 9.50 do 11.35 čteme postupně nahlas knihy Genesis, synoptických evangelií, Listu Židům. Jsou to knihy, které se paralelně vyučují v zimním semestru. Více informací najdete pod odkazem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2fqD1vgaztb3-CvLhua2xjGl13pNseKfGD5o3K_6bQ/pubhtml?gid=1826104864&single=true

Začali jsme pravidelné misijní modlitby. 
Každý pátek od 8.00 do 8.45 se přimlouváme podle misijního seznamu Nehemie, dále za misionáře A/G, za misijní výjezd, za projekty zakládání sborů v ČR (Třeboň, Třebíč, Sadská atp.). Pokud je přítomen rodilý mluvčí, který neumí česky, modlíme se v angličtině.

Začali jsme pravidelné školní bohoslužby. 
První měly podobu grilování u Bubanů, abychom se neformálně sblížili. Druhé bohoslužby byly věnovány Večeři Páně, kde bratr ředitel kázal o lepší smlouvě podle Listu Židům. Třetí bohoslužby byly věnovány reflexi 3. kapitoly Janova evangelia v podání Michaela Bubana.

Uskutečnil se první absolventský seminář.
Studenti 3. ročníku jsou v zimním období na praxi, ale jednou měsíčně dojíždějí do Kolína. Informují nás o své práci a také o aktuálním stavu psaní své absolventské práce. Po prezentaci jim spolužáci a učitelé kladou otázky a snaží se jim poradit.

Zúčastnili jsme se misijní konference Za horizonty. 
Konference se uskutečnila 28. až 30. září v hotelu Astra u Kladna. Poslechli jsme si vynikajícího učitele Andrease Maurera, jak máme jednat s muslimskými přáteli. Naslouchali jsme naléhavým výzvám pastora Julese Mousy, který slouží z Bagdádu. Bratr Wojnar kázal o Boží prozřetelnosti: Bůh k nám přivádí uprchlíky, aby od nás slyšeli evangelium, i když oni navenek sledují jiné cíle.

Navštívili jsme Teen Challenge v Poštovicích. 
Využili jsme toho, že Poštovice jsou nedaleko od Kladna. Přespali jsme v modlitebně, kde se scházejí studenti a zaměstnanci Teen Challenge. Setkali jsme se s Jiřím Zawadzkim, který nám řekl svoje svědectví o Božím vysvobození z drog a povolání do služby. Také jsme se setkali s Petrem Ministrem, který je jedním ze zakladatelů Teen Challenge v ČR.

Jsme misionální škola. 
Účastníme se misijních konferencí, modlíme se za misii, jarní misijní výjezd je hlavním projektem školního roku. Věříme však, že misie a evangelizace musí být vyučována v širších souvislostech, a ne jednostranně. Naši studenti získávají pevný základ v předmětech biblické systematické a praktické teologie. V tomto semestru učíme Principy výkladu Bible, Život Ježíše Krista podle synoptiků, Anglickou konverzaci, Novozákonní řečtinu, Listu Židům, Úvod do výpočetní techniky, Knihu Genesis, Učitelské poslání církve, Bůh a andělé.

V měsíci říjnu nás čeká:

 • Předčítání Bible bude každé pondělí a každý pátek budou misijní modlitby. 
 • Na středečních bohoslužbách budou kázat: Petr Berdar, Štěpán Huňát, Bruce Chester a Sandra Chester. 
 • Michael Buban bude vyučovat na pobočce v Brně Literaturu Starého zákona, klikni zde
 • Manželé Chesterovi z Austrálie budou u nás vyučovat Principy výkladu Bible a Život Ježíše Krista podle synoptiků. 
 • Výjezd studentů do sboru KS v Hodoníně, který povede Petr Berdar. Máme z tohoto sboru studenta a navštívíme setkání mládeže. 
 • Účast na Sjezdu mládeže 2016, který bude v Kolíně. Většina studentů se zapojila do dobrovolnických služeb.
14:29Milan Buban

pátek 24. června 2016

Květen a červen jsou měsíce účtování

Studenti biblické školy se na konci letního období podrobili zkouškám a usilovali o získání zápočtů v jednotlivých předmětech. Mnozí studiu věnovali dostatek času a jejich snaha byla korunována úspěchem. Mají před sebou řadu příjemných prázdninových dní. Budeme prosit Pána, aby dal krásné slunné dny, voňavé louky a lesy i dobré zdravé vody na koupání, aby si důkladně odpočinuli.

Dne 23. června 2016 se na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně uskutečnily zkoušky absolutoria.  Čtyři studenti denní formy vzdělávání splnili učební plán a úspěšně vykonali zkoušku z anglického jazyka, též zkoušku z odborných předmětů. Obhájili rovněž absolventskou práci, na níž pracovali déle než rok.

Ve svých pracích se zabývali nejrůznějšími tématy, např. jaký význam mají duchovní dary pro budování církve, jak Bible obhajuje sexuální zdrženlivost před svatbou, jaká byla misijní strategie apoštola Pavla, jak je důležitá tvorba křesťanských písní.

Průměr studijních výsledků u absolutoria je roven 2,20.
Jeden student prospěl s vyznamenáním, dosáhl průměru 1,00.

Z budovy VOŠMT pak vycházeli mladí lidé, kteří jsou oprávněni užívat za svým jménem označení diplomovaný specialista, ve zkrácené podobě DiS. Letos v říjnu budou promováni, neboť Global University jim propůjčí akademický titul B.A., tedy Bakalář systematické a biblické teologie. 

Modlíme se za ně, aby splnili všechny úkoly, které jim do života připravil Pán. Den po absolutoriu proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku biblické školy. Další termín přijímacího řízení (najdete na internetu) se uskuteční v posledním týdnu v srpnu 2016.

Mladí členové ve sborech AC, přemýšlejte, že věnovat tři roky z dlouhé řady let života se vyplatí pro život v Božím království.
19:34Milan Buban

pondělí 9. května 2016

Březen a duben na biblické škole v Kolíně

V březnovém termínu od 19. 3. do 25. 3. 2016 studenti s doprovodem absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce pracovalo 9 studentů, 1 žák církevního gymnázia a 2 pedagogové. V Sarajevu souběžně pracovalo 7 studentů a 2 pedagogové.

V obou destinacích pomáhali rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty. Mluvili ve skupinkách i jednotlivě se studenty banjalucké a sarajevské univerzity. Modlili se s nimi. Zúčastnili se i bohoslužeb místních sborů.

 V Banja Luce pracovali i manuálně (stěhování humanitárních balíčků pro pozdější akce místních sborů, úklidy církevních prostorů atp.). V Banja Luce i v Sarajevu uspořádali Večery české kultury, kam přišla řada oslovených studentů. Komunikace mezi studenty a oslovovanými vysokoškoláky v Banja Luce i v Sarajevu probíhala v anglickém jazyce. Naši studenti se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.

 Je třeba připomenout i důležitou skutečnost, že bez sponzorů a modlitebních partnerů misijní výjezd by se tak dobře nevydařil. Každý účastník měl totiž svého modlitebního partnera, který se před Bohem za něho či za ni přimlouval již během příprav a také v průběhu misijního výjezdu. Na misijním výjezdu studenti i doprovod obětavě a pohotově pracovali pro Boží království našeho Pána Ježíše.

6. dubna 2016 se v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně uskutečnil Misijní večer. Studenti připravili občerstvení z běžných potravin, které si kupovali v Banja Luce či v Sarajevu. V klubu byly vystaveny vlajky obou států, kde měli misijní praxi. Oba týmy měly připravenu reportáž o cestě na misijní výjezd a o své specifické činnosti na misijním výjezdu.

Ředitel školy Mgr. Milan Buban, M.A., zhodnotil práci studentů, velmi ocenil jejich sebezapření i obětavost. Zmínil se též o důležité pomoci sponzorů, kteří finančně ulehčili studentům břímě nákladů na tento výjezd. Velmi příznivě hodnotil pomoc modlitebních partnerů, kteří účastníky nesli v modlitbách k Božímu trůnu. V závěru večera studenti poděkovali pedagogickému doprovodu za vedení a starost o všechny účastníky misijního výjezdu.

V týdnu od 4. do 8. dubna 2016 na biblické škole probíhal Týden otevřených dveří do VOŠMT. Zájemci o studium na VOŠMT se účastnili ranních školních modliteb, vyslechli si dle výběru i přednášky v jednotlivých předmětech. Volně mohli nahlížet do knih ve školní knihovně. Rozmlouvali se studenty o studijních, též i o finančních podmínkách. Mohli nahlédnout i do ubytovacích prostorů na domově mládeže.

Velmi důležitý den v tomto období je 30. duben 2016. Pět studentů studijní skupiny 3.V odevzdalo absolventskou práci. Celá biblická škola jim upřímně přeje, aby hodnocení vedoucího práce i oponenta bylo co nejlepší. Už nás čeká jen zápočtový týden a letní zkouškové období.

Napsala Mgr. Alena Vršťalová
17:56Milan Buban

sobota 26. března 2016

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, žes nás šťastně přivedl z misijního výjezdu

Děkujeme Bohu, že nás šťastně přivedl zpátky z misijního výjezdu do Bosny a Hercegoviny.

Od 19. do 25. 3. 2016 jsme se studenty 1. a 2. ročníku absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a Sarajeva. 

Rozdělili jsme se do dvou týmů.
Banjalucký tým měl 11 členů a byl k dispozici Davidovi S.
Sarajevský tým měl 8 členů a byl k dispozici dalším pracovníkům Evangelikálního sdružení studentů: Gregovi A., Vedraně N. a Jessice V.

Studenti i učitelé biblické školy společně,
pomáhali jsme misionářům rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty.
Zúčastnili jsme se bohoslužeb místních sborů,
modlili jsme,
mluvili se studenty banjalucké a sarajevské univerzity.
V Banja Luce i v Sarajevu jsme uspořádali večery české kultury,
kam jsme pozvali oslovené studenty.

Děkuji všem našim sponzorům i všem modlitebním partnerům
bez jejichž pomoci by výjezd nebyl úspěšný.

Děkuji všem studentům a učitelům
bez jejichž sebezapření a obětavosti by se výjezd neuskutečnil.

Z Banja Luky a Sarajeva si přinášíme mnohé inspirace a zkušenosti, 
o které se chceme podělit na misijním večeru.

ZVEME VÁS NA MISIJNÍ VEČER 
dne 6. 4. 2016 od 18 hodin 
Vstup je volný.14:33Milan Buban

pátek 4. března 2016

Pět způsobů jak absolvovat biblickou školu

Víte o tom, že na biblické škole v Kolíně se dá studovat pěti různými způsoby?

1. Jednotlivé předměty
2. EZDRÁŠ
3. VOŠMT – denní
4. VOŠMT – kombinované
5. Global University

1. Studium jednotlivých předmětů ocení všichni, kdo mají rádi restaurace. Můžete si vyžádat menu a objednat předmět, na který máte zrovna chuť. Menu biblické školy najdete pod odkazem: https://vosmt.cz/programy/. Seznam alergenů si vyžádejte u ředitele školy.

Pokud vás studium zaujme a nakonec s chutí „zkonzumujete“ všechny předměty z naší nabídky, můžete se přihlásit k absolutoriu na VOŠMT a získat státem uznaný stupeň vzdělání (DiS.). Školský zákon, § 113d říká: „Stupeň vyššího odborného vzdělání lze získat i bez pravidelné návštěvy školy, pokud student vykoná zkoušky ze všech předepsaných předmětů a úspěšně vykoná absolutorium.“

2. EZDRÁŠ je vhodný pro ty, kdo již slouží v církvi. Tento program vás připraví na úspěšné vykonání jednotlivé zkoušky absolutoria podle § 113 školského zákona. Program studentovi nabízí velikou volnost výběru předmětů. Podmínkou pro přistoupení k jednotlivé zkoušce absolutoria je získání 30 kreditů v jakékoliv formě vzdělávání na biblické škole.

Výhodou EZDRÁŠE je, že jeho studenti nemusí mít maturitu. Ve skutečnosti stačí, když má student ukončeno alespoň základní vzdělání. Z Bible i ze zkušenosti víme, že Bůh si povolává do služby rybáře i doktory teologie, lidi od řemesla i lidi s vysokoškolským diplomem. Program EZDRÁŠ nabízí vzdělání všem.

3. VOŠMT – denní forma vzdělávání je vhodná pro ty, kdo chtějí Písmo studovat v kontextu praktické přípravy. Denní studium na VOŠMT je rozděleno na teoretickou přípravu (75 %) a praktickou přípravu (25 %). Studenti během tří let postupně absolvují předměty biblické, systematické a praktické teologie. Zároveň se učí sloužit na společných modlitbách, bohoslužbách a evangelizacích. Během studia absolvují dva misijní výjezdy a také 16týdenní praxi ve sboru nebo křesťanské organizaci.

4. VOŠMT – kombinovaná forma vzdělávání bude vyhovovat těm, kdo milují Písmo, avšak nemají čas na denní studium. Podmínkou kombinovaného studia je vysoký stupeň osobní disciplíny a možnost věnovat domácí přípravě nejméně 8 hodin týdně. Výuka se odehrává na pobočkách biblické školy v Brně a v Českém Těšíně. Studenti absolvují nejméně 8 předmětů za rok, zatímco praxi vykonávají ve svých sborech.

5. Global University – distanční vzdělávání lokalizované pro Českou republiku si oblíbí ti, kdo rádi studují Písmo do hloubky, avšak vlastním tempem. Jedná se o vysokoškolské studium akreditované ve státě Missouri, v USA. Global University a VOŠMT podepsaly dohodu o transferu kreditů, která českým studentům umožňuje získat bakalářský titul zároveň s absolvováním VOŠMT.  
Předpokladem distančního vzdělávání je vysoký stupeň osobní disciplíny a možnost věnovat domácí přípravě nejméně 8 hodin týdně. Na absolvování předmětu má student nejvýše 6 měsíců ode dne zápisu. Minimální tempo studia je stanoveno na jeden předmět za rok.

Všechny programy biblické školy jsou vzájemně prostupné
Předměty absolvované v jedné formě studia na biblické škole se mohou, za splnění pevných kritérií, uznat také v jiných formách studia. Příkladem je absolvent Global University, který u nás začínal studiem v programu EZDRÁŠ. Jeho výsledky byly natolik slibné, že mu byly uznány na VOŠMT. Tam si rovněž vedl výborně, a tak jsme požádali o transfer jeho výsledků na Global University. V roce 2014 byl promován jako bakalář.

Proč studovat na biblické škole? Je pro to jediný důvod: Velké poslání Ježíše Krista.
Ježíš přistoupil (k apoštolům) a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.  Jděte tedy a čiňte (ČEP: získávejte mi) učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Matouš 28,18-20, ČSP)
Posláním křesťanů je, aby ve všech národech, včetně národa českého:

1. získávali učedníky pro Ježíše Krista
2. křtili je ve jménu Trojice
3. a učili je zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal

Máme-li někoho učit úplně všechno, co nám Ježíš přikázal, musíme to všechno nejdřív my sami dobře znát. Sám Ježíš žil „každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4,4). Ve svých rozhovorech se znalci Zákona Ježíš vynikal brilantní znalostí Písem, takže se židé divili a říkali o něm: „Jak to, že se tento člověk vyzná v Písmech, když se tomu neučil?“ (Jan 7,15). Měli bychom následovat příkladu Ježíše Krista a osvojit si zevrubnou znalost Staré i Nové smlouvy.

Máme-li někoho učit zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal, musíme to nejdřív my sami dělat. A dělat něco správně můžeme teprve tehdy, když tomu správně rozumíme. Bez dobré teorie nebude dobrá praxe. Bez zevrubné znalosti Písma nebude naše služba úplná, nýbrž bude odrážet pouze ty naše oblíbené úryvky Bible. Kdy sis naposledy přečetl Malé proroky? Dokážeš vyjmenovat knihy Bible a stručně pohovořit o obsahu každé z nich? Znáš přirozené a morální atributy Boží? Znáš teorie inspirovanosti Písem, učení o Duchu svatém a o jeho darech? Jestliže sloužíš jiným, studuj Bibli třeba na biblické škole v Kolíně.

Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán (1. Timoteovi 4,14).15:21Milan Buban

čtvrtek 25. února 2016

Únor, to je zase počátek studia a studia a…

Tak jsme začali nové, a to letní období tohoto školního roku.
Jsme zahlceni úkoly, povinnostmi a neodkladnými záležitostmi, které patří k počátku vlastně každého období v životě vyšší odborné školy.
Máme zkušenosti, jak je třeba nakládat s časem a jak si nenechat na poslední chvíli vypracování a odevzdání seminárních prací a jiných úkolů.
Budeme studovat průběžně, písemné elaboráty budeme odevzdávat v termínu i před termínem.
Před zápočty a zkouškami si pak užijeme poklidu bez stresů.
Kéž by se tento výrok studenta VOŠ stal realitou všech studentů v každém slově tohoto výroku. J
  
Misijní výjezd
Od počátku letního období vždy v pondělí se studenti i zaměstnanci postí. Společně na ranních školních modlitbách od 8 hodin, pak na školních modlitbách v poledne od 12 hodin a na odpolední schůzce ve 12.30 hodin se modlí za požehnání přípravy a následné práce na misijním výjezdu, který proběhne v týdnu před Velikonocemi 2016.
Všichni prosí Trojjediného Boha našeho, aby požehnal zdárné přípravě misijního výjezdu, a též za
- požehnání práce, kterou koná misionář David Symon, v Banja Luce a jeho spolupracovníci v Sarajevu, kde bude probíhat misijní praxe studentů biblické školy.
- materiální zajištění celého výjezdu,
- zajištění všech dokumentů potřebných pro výjezd z ČR a pobyt v cizích zemích,
- zdraví všech účastníků i rodinných příslušníků, kteří zůstávají doma v republice,
- solidní ubytování a stravování,
- příhodné počasí v zemích, kde budou studenti pracovat,
- bezproblémové fungování aut, kterými budou do Banja Luky a do Sarajeva cestovat účastníci misijního výjezdu
a za splnění dalších a dalších zdánlivě nicotných úkolů, bez kterých ale není možno odjet, ani v cizině žít.
Více informací najdete na stránkách:

Nahrávání pro TWR
4. 2. 2016
Lektorka TWR Lenka Malinová se svým asistentem navštívila naši biblickou školu se záměrem natočit svědectví studentů 1. ročníku o jejich rozhodnutí studovat na VOŠMT v Kolíně.
Odjížděli se  zdařilými nahrávkami svědectví několika studentů, kteří hovořili o významu a působení Pána Ježíše v jejich osobním životě.
S ředitelem biblické školy Milanem Bubanem natočili pro potřeby TWR k propagaci biblické školy rozhovor o misijním výjezdu do Banja Luky a do Sarajeva, jenž se uskuteční v týdnu před velikonočními svátky.

Školní bohoslužby v Otevřeném klubu Céčko
10. 2. 2016
se konala školní bohoslužba v Otevřeném klubu Céčko.
Ředitel školy Milan Buban podal svědectví o tom, jak přijal Pána Ježíše, jak byl pokřtěn v Duchu svatém a jak ho Pán povolal do služby pracovat jako ředitel ve Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně.
Přítomen byl i misionář Jason Morrison, který podporuje studenty biblické školy v rozhodnutí připravovat se k práci pro Boží království. S biblickou školou je v úzkém kontaktu: vyučuje předmět Soudobá evangelizace. Povzbuzuje studenty ve studiu a radí jim. Jeho manželka Andrea poslala studentům k občerstvení moučník.
K příjemné pohodě v přítomnosti Pána Ježíše přispěli studenti dobře připravenými chválami. Ve studentské hudební skupince se dobře uplatnila hrou na kytaru Victoria Grosvenor z USA, jež v tomto letním období je na biblické škole přítomná v rámci programu Engage My Life.
Příští školní bohoslužba v Otevřeném klubu Céčko je plánovaná na 6. 4. 2016.
  
Měnit svět modlitbou
24. 2. 2016
Miroslava Cásková, pracovnice nadačního fondu NEHEMIA, navštívila biblickou školu. Navázala na předchozí návštěvy ředitele NEHEMIE Leoše Cáska, DiS., a na návštěvu bratra Benjamina Wojnara z Nadačního fondu NEHEMIA ze 14. 10. 2015, kdy byli studenti seznámeni s projektem Měnit svět modlitbou.
Sestra Cásková informovala studenty o aktuálních tématech, týkajících se misijní práce ve světě. S tímto programem navštěvuje jednotlivé sbory AC v ČR a seznamuje je s potřebami spojenými s misijní prací. Zmiňovaný program se stal jejím posláním. Byla dobře připravena: dokumentovala mapami, náčrty, fotografiemi. Její živé a poutavé vystoupení studenty zaujalo.
Studenti se modlili za Boží požehnání tohoto projektu a za misijní práci AC ve světě (v rámci NEHEMIE).

Alena Vršťalová a Milan Buban
17:57Milan Buban

pátek 29. ledna 2016

Vyšší odborná škola misijní a teologická v lednu 2016

Zkouškové období 

Leden je vysilující měsíc v období každého školního roku na každém typu školy. Je třeba složit účty, jak jsme plnili povinnosti, psali seminární práce, referáty, potýkali se s průběžnými zkušebními testy znalostí v jednotlivých předmětech a pak na závěr získat zápočet a složit zkoušku.

Studenti 1. a 2. ročníku denní formy vzdělávání se podrobili osmi (8) zkouškám a deseti (10) zápočtům. Zkoušky byly náročné, neboť kredity získané na VOŠMT se přetransformují do systému Global University. V závěru, pokud student splní všechny požadavky, získá titul Bakalář biblické a systematické teologie. Za jménem může uvádět B.A., zkratku tohoto akademického titulu.

Studenti 3. ročníku denní formy vzdělávání se v tomto zimním období od 1. září do Vánoc podrobili odborné praxi. Žili ve sborech AC: museli se plně ponořit do práce daného sboru a seznamovat se s jeho činností a účinně se zúčastňovat jeho aktivit. Čtyři studenti odbornou praxi plnili mimo naši republiku (USA, Austrálie). Rovněž museli odevzdat 75 % čistopisu svojí absolventské práce.

Je možno konstatovat, že studenti 1., 2. i 3. ročníku v lednovém zkouškovém období obstáli.

Témata Knihy Skutků 

V posledním týdnu v lednu 2016 proběhlo blokové vyučování Témata Knihy Skutků. Přednášel a semináře vedl dr. David Courey, děkan magisterského studia na CTS v Bruselu. Obsah přednášek a seminářů doplňoval a rozšiřoval poznatky, které získají studenti v předmětech Kniha Skutků a Pneumatologie.

Přednášející živě komunikoval se studenty, navazoval rozhovory o přestávkách mezi přednáškami i mimo vyučování. Byl na škole již podruhé, rád se k nám vrátil, protože se mu mezi studenty biblické školy, jak sám řekl, moc líbí.

Letní období tohoto školního roku 

1. února 2016 vstoupíme do dalšího – letního období školního roku 2015/2016. Prosíme Pána Ježíše i Ducha svatého, abychom byli zdraví a abychom splnili všechny úkoly, které pro nás připravil náš Pán.

Mgr. Alena Vršťalová
13:55Milan Buban

pátek 1. ledna 2016

PF 2016


Drazí přátelé biblické školy v Kolíně. 

Přejeme Vám požehnaný nový rok, 
pevné zdraví a blízkost Ježíše Krista. 
Děkujeme Vám zejména za modlitby, 
které za nás vyslovujete v Boží přítomnosti.
Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Žalm 144,12
17:00Milan Buban