sobota 26. března 2016

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, žes nás šťastně přivedl z misijního výjezdu

Děkujeme Bohu, že nás šťastně přivedl zpátky z misijního výjezdu do Bosny a Hercegoviny.

Od 19. do 25. 3. 2016 jsme se studenty 1. a 2. ročníku absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a Sarajeva. 

Rozdělili jsme se do dvou týmů.
Banjalucký tým měl 11 členů a byl k dispozici Davidovi S.
Sarajevský tým měl 8 členů a byl k dispozici dalším pracovníkům Evangelikálního sdružení studentů: Gregovi A., Vedraně N. a Jessice V.

Studenti i učitelé biblické školy společně,
pomáhali jsme misionářům rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty.
Zúčastnili jsme se bohoslužeb místních sborů,
modlili jsme,
mluvili se studenty banjalucké a sarajevské univerzity.
V Banja Luce i v Sarajevu jsme uspořádali večery české kultury,
kam jsme pozvali oslovené studenty.

Děkuji všem našim sponzorům i všem modlitebním partnerům
bez jejichž pomoci by výjezd nebyl úspěšný.

Děkuji všem studentům a učitelům
bez jejichž sebezapření a obětavosti by se výjezd neuskutečnil.

Z Banja Luky a Sarajeva si přinášíme mnohé inspirace a zkušenosti, 
o které se chceme podělit na misijním večeru.

ZVEME VÁS NA MISIJNÍ VEČER 
dne 6. 4. 2016 od 18 hodin 
Vstup je volný.14:33Milan Buban

pátek 4. března 2016

Pět způsobů jak absolvovat biblickou školu

Víte o tom, že na biblické škole v Kolíně se dá studovat pěti různými způsoby?

1. Jednotlivé předměty
2. EZDRÁŠ
3. VOŠMT – denní
4. VOŠMT – kombinované
5. Global University

1. Studium jednotlivých předmětů ocení všichni, kdo mají rádi restaurace. Můžete si vyžádat menu a objednat předmět, na který máte zrovna chuť. Menu biblické školy najdete pod odkazem: https://vosmt.cz/programy/. Seznam alergenů si vyžádejte u ředitele školy.

Pokud vás studium zaujme a nakonec s chutí „zkonzumujete“ všechny předměty z naší nabídky, můžete se přihlásit k absolutoriu na VOŠMT a získat státem uznaný stupeň vzdělání (DiS.). Školský zákon, § 113d říká: „Stupeň vyššího odborného vzdělání lze získat i bez pravidelné návštěvy školy, pokud student vykoná zkoušky ze všech předepsaných předmětů a úspěšně vykoná absolutorium.“

2. EZDRÁŠ je vhodný pro ty, kdo již slouží v církvi. Tento program vás připraví na úspěšné vykonání jednotlivé zkoušky absolutoria podle § 113 školského zákona. Program studentovi nabízí velikou volnost výběru předmětů. Podmínkou pro přistoupení k jednotlivé zkoušce absolutoria je získání 30 kreditů v jakékoliv formě vzdělávání na biblické škole.

Výhodou EZDRÁŠE je, že jeho studenti nemusí mít maturitu. Ve skutečnosti stačí, když má student ukončeno alespoň základní vzdělání. Z Bible i ze zkušenosti víme, že Bůh si povolává do služby rybáře i doktory teologie, lidi od řemesla i lidi s vysokoškolským diplomem. Program EZDRÁŠ nabízí vzdělání všem.

3. VOŠMT – denní forma vzdělávání je vhodná pro ty, kdo chtějí Písmo studovat v kontextu praktické přípravy. Denní studium na VOŠMT je rozděleno na teoretickou přípravu (75 %) a praktickou přípravu (25 %). Studenti během tří let postupně absolvují předměty biblické, systematické a praktické teologie. Zároveň se učí sloužit na společných modlitbách, bohoslužbách a evangelizacích. Během studia absolvují dva misijní výjezdy a také 16týdenní praxi ve sboru nebo křesťanské organizaci.

4. VOŠMT – kombinovaná forma vzdělávání bude vyhovovat těm, kdo milují Písmo, avšak nemají čas na denní studium. Podmínkou kombinovaného studia je vysoký stupeň osobní disciplíny a možnost věnovat domácí přípravě nejméně 8 hodin týdně. Výuka se odehrává na pobočkách biblické školy v Brně a v Českém Těšíně. Studenti absolvují nejméně 8 předmětů za rok, zatímco praxi vykonávají ve svých sborech.

5. Global University – distanční vzdělávání lokalizované pro Českou republiku si oblíbí ti, kdo rádi studují Písmo do hloubky, avšak vlastním tempem. Jedná se o vysokoškolské studium akreditované ve státě Missouri, v USA. Global University a VOŠMT podepsaly dohodu o transferu kreditů, která českým studentům umožňuje získat bakalářský titul zároveň s absolvováním VOŠMT.  
Předpokladem distančního vzdělávání je vysoký stupeň osobní disciplíny a možnost věnovat domácí přípravě nejméně 8 hodin týdně. Na absolvování předmětu má student nejvýše 6 měsíců ode dne zápisu. Minimální tempo studia je stanoveno na jeden předmět za rok.

Všechny programy biblické školy jsou vzájemně prostupné
Předměty absolvované v jedné formě studia na biblické škole se mohou, za splnění pevných kritérií, uznat také v jiných formách studia. Příkladem je absolvent Global University, který u nás začínal studiem v programu EZDRÁŠ. Jeho výsledky byly natolik slibné, že mu byly uznány na VOŠMT. Tam si rovněž vedl výborně, a tak jsme požádali o transfer jeho výsledků na Global University. V roce 2014 byl promován jako bakalář.

Proč studovat na biblické škole? Je pro to jediný důvod: Velké poslání Ježíše Krista.
Ježíš přistoupil (k apoštolům) a promluvil k nim: „Byla mi dána veškerá pravomoc na nebi i na zemi.  Jděte tedy a čiňte (ČEP: získávejte mi) učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. Amen.“ (Matouš 28,18-20, ČSP)
Posláním křesťanů je, aby ve všech národech, včetně národa českého:

1. získávali učedníky pro Ježíše Krista
2. křtili je ve jménu Trojice
3. a učili je zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal

Máme-li někoho učit úplně všechno, co nám Ježíš přikázal, musíme to všechno nejdřív my sami dobře znát. Sám Ježíš žil „každým slovem, které vychází z Božích úst“ (Matouš 4,4). Ve svých rozhovorech se znalci Zákona Ježíš vynikal brilantní znalostí Písem, takže se židé divili a říkali o něm: „Jak to, že se tento člověk vyzná v Písmech, když se tomu neučil?“ (Jan 7,15). Měli bychom následovat příkladu Ježíše Krista a osvojit si zevrubnou znalost Staré i Nové smlouvy.

Máme-li někoho učit zachovávat všechno, co nám Ježíš přikázal, musíme to nejdřív my sami dělat. A dělat něco správně můžeme teprve tehdy, když tomu správně rozumíme. Bez dobré teorie nebude dobrá praxe. Bez zevrubné znalosti Písma nebude naše služba úplná, nýbrž bude odrážet pouze ty naše oblíbené úryvky Bible. Kdy sis naposledy přečetl Malé proroky? Dokážeš vyjmenovat knihy Bible a stručně pohovořit o obsahu každé z nich? Znáš přirozené a morální atributy Boží? Znáš teorie inspirovanosti Písem, učení o Duchu svatém a o jeho darech? Jestliže sloužíš jiným, studuj Bibli třeba na biblické škole v Kolíně.

Nezanedbávej v sobě dar milosti, který ti byl dán (1. Timoteovi 4,14).15:21Milan Buban