středa 27. února 2013

Uvedení do pedagogického výzkumu


Dne 26. 2. 2013 se uskutečnil seminář s názvem Uvedení do pedagogického výzkumu.
Seminář byl určen pedagogům biblické školy a členům Rady biblické školy.
 
Našimi lektorkami byly pracovnice Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: Dr. Klára Šeďová a Mgr. Zuzana Šalamounová.
Zázemí pro seminář nám vytvořil sbor Apoštolské církve v Brně.
 
Lektorky nám představily základní rysy kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Jako ilustraci použily dva články ze sborníku Studia Paedagogica (viz níže).
 
Články ilustrující kvantitativní a kvalitativní výzkum:
Literatura pro další studium:
ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

pátek 22. února 2013

O nezbytnosti formálního vzdělávání na VOŠMT


V Apoštolské církvi se vzdělávání uskutečňuje informálním, neformálním a formálním způsobem. Informální učení se odehrává v běžném životě církve bez systematického vlivu učitele. Je bezděčné a všeobecně dostupné, avšak též neorganizované a útržkovité. Neformální vzdělávání probíhá v různých kurzech pod vedením lektora. Je sice aktuální, avšak zároveň velmi výběrové. Formální vzdělávání je pro Apoštolskou církev nezbytné kvůli své ucelenosti, kvůli potřebě duchovního růstu, kvůli apoštolské korekci a kvůli kontextualizaci našeho evangelia.
Rysy formálního vzdělávání na VOŠMT
Ucelenost
Podle 2. Timoteovi 3,16 bylo Bohem vdechnuto veškeré Písmo, tj. všech 66 knih biblického kánonu. Má-li být duchovní pracovník v Apoštolské církvi důkladně vystrojen ke službě (verš 17), musí znát každé slovo, které vychází z Božích úst (Matouš 4,4). Duchovní pracovník Apoštolské církve by měl znát celou Bibli. Tu na VOŠMT vyučujeme z pohledu biblické, systematické a praktické teologie, v souvislostech se všeobecně vzdělávacími předměty a v kontextu praktické přípravy, jež obsahuje modlitby, bohoslužby a misie.
Duchovní růst
Křesťan duchovně neroste, když se stále točí jen kolem abecedy Boží řeči (Židům 5,12). Nestačí jen to, co pochytíme na bohoslužbách nebo v kurzech. Křesťan, a zejména duchovní pracovník, by měl Bibli pilně studovat, aby se stal dokonalým, tzn., aby měl návykem vycvičené duchovní smysly k rozsuzování dobrého a zlého (verš 14). Na VOŠMT studenty vedeme k pilnému zkoumání Písma a k návykům vedoucím k hlubokému duchovnímu životu s Bohem.
Apoštolská korekce
V prvotní církvi bylo korekcí doktríny pověřeno dvanáct apoštolů. V Apoštolské církvi je tento model aplikován na Radu církve, která střeží doktrinální normu a za pomoci VOŠMT ji implementuje v církvi. Nejde nám o ovládání lidí, ale o systematické vysvětlování pravdy za použití gramaticko-historické metody výkladu. Vyučování na VOŠMT je přirozeným nástrojem prevence doktrinálních omylů.
Kontextualizace evangelia
Misijním principem apoštola Pavla byla kontextualizace evangelia. Pavel si uvědomoval, že Písmo musí vysvětlovat jinak Židům a jinak pohanům (1. Korintským 9). Máme-li vysvětlit evangelium Čechům, musíme se přiblížit také jejich touze po vzdělání.

Milan Buban

čtvrtek 7. února 2013

Takového Krista jsme přijali do svých životů!4. února 2013 začalo letní období a první hodinou byly ranní školní modlitby, které jsou součástí předmětu odborná praxe. Praxe se na biblické škole dělí na průběžnou a souvislou, ranní školní modlitby jsou obsahem průběžné praxe. V rámci souvislé praxe pojedou studenti na misijní výjezd do Rovinje v Chorvatsku ...

Už tento úvod se nezaujatému čtenáři může zdát nezáživný, ale student má organizační informace rád, protože pak ví, co jej čeká, na co se má připravit a kde má být včas. :-)

Jelikož se stále nacházíme na ranních modlitbách, je třeba myslet na to, za co se budeme modlit a jak budeme studenty motivovat Slovem od Boha. Chceme, aby byla praxe studentů naplněna Boží vůlí a vedena Duchem svatým.

Četli jsme si Žalm 24, kde se píše, že požehnání od Hospodina dosáhne ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí, kdo se dotazuje na jeho vůli.
To my jsme ti, kdo se dotazují na Hospodinovu vůli a usilují o srdce čisté a ruce ryzí!

Žalm 24 přestavuje Hospodina jako mocného bohatýra v boji, jako Krále slávy.
Prorok Izajáš nazývá Mesiáše – Ježíše Krista - Božským bohatýrem (Iz 9,6).
V knize Zjevení čteme o Ježíši Kristu, který je popisován jako jezdec v čele vojska, jako Král králů a Pán pánů, který bude soudit národy a zničí zlo mečem svých úst.
Takového Krista jsme přijali do svých životů!

Možná budeme čelit zlému v nás i okolo nás, budeme čelit povinnostem, nepříjemnostem, nedostatku peněz i pochopení ...
Ale bojujme!

Známe krále Aragorna z filmu "Pán prstenů - Návrat krále", který před černými vraty Mordoru vyzývá vojsko Rohanu a Gondoru, aby zůstalo stát, aby bojovalo. Vojsko čelí ohromné přesile zla a
Aragorn říká: “Možná někdy selžeme, ale dnes ne, dnes budeme bojovat!“

Chtěla bych povzbudit studenty a říct: “Možná jsme někdy selhali,
ale dnes ne!
ale v tomto semestru ne!
tento semestr budeme bojovat!
začneme s čistým štítem jako nová stvoření!
zůstaneme stát a budeme bojovat, protože Hospodin, bohatýr v boji, stojí na naší straně!

Budeme se modlit, abychom měli srdce ryzí a čisté ruce, abychom zvládli studijní povinnosti letního období školního roku, aby Bůh Otec požehnal plánované akce odborné praxe, které jsou před námi.

Yvona Bubanová

pondělí 4. února 2013

Podnět pedagogické rady

V počtu devíti členů jsme minulý týden zasedli k pravidelné pedagogické radě. Kromě běžných informací o studijních výsledcích, o stavu domova mládeže nebo o školních akcích přišlo na přetřes téma nové, nanejvýš zajímavé a vyzývající. S nástupem nového studijního programu, který je spojen s mnohým průkopnictvím na poli administrace, evidence, výuky i praxe, se vynořila myšlenka zavedení takzvaného „Kodexu učitele“, který by definoval vítané a snad i nezbytné odborné, názorové, osobnostní a etické rysy ideálního učitele. V brainstormingu toho pozdního odpoledne přišli kolegové k následujícímu:
Po odborné stránce musí učitel teoretických předmětů dosahovat nejméně magisterského vzdělání (min. M.A. cand.). Měl by aktivně publikovat. Učitel odborných předmětů by měl být odborníkem z praxe. Udělení výjimky je možné u silných osobností, které navzdory absenci formálního vzdělání prokazují vysokou úroveň odbornosti.
Teologické pozice učitele musí respektovat učení o věrohodnosti Písma, gramaticko-historickou metodu, letniční pneumatologii a christologii.
Učitelova osobnost může být různá. Ať už však bude jakákoli, měl by mít neustálou touhu zdokonalovat se a odevzdávat studentům dobrý příklad.
Mezi jeho etické hodnoty by se měla počítat upřímnost, kterou studenti oceňují, a důslednost uplatněná při výuce. Řebříček priorit by měl stavět na nejvyšší místo Boha, pak rodinu a pak službu.
Kodex učitele bude vznikat během následujících měsíců. Přispívat do něj mohou demokraticky všichni členové pedagogické rady. Věříme, že takovýto kodex předejde nedorozuměním a představí školu v pravdivějších rysech. Vždyť to, čím škola je, se nepozná podle názorů a dojmů, ani podle názvu a stanov, ale podle toho, co se skutečně děje ve vyučovacích hodinách.