středa 27. února 2013

Uvedení do pedagogického výzkumu


Dne 26. 2. 2013 se uskutečnil seminář s názvem Uvedení do pedagogického výzkumu.
Seminář byl určen pedagogům biblické školy a členům Rady biblické školy.
 
Našimi lektorkami byly pracovnice Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: Dr. Klára Šeďová a Mgr. Zuzana Šalamounová.
Zázemí pro seminář nám vytvořil sbor Apoštolské církve v Brně.
 
Lektorky nám představily základní rysy kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Jako ilustraci použily dva články ze sborníku Studia Paedagogica (viz níže).
 
Články ilustrující kvantitativní a kvalitativní výzkum:
Literatura pro další studium:
ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

14:11Milan Buban

pátek 22. února 2013

O nezbytnosti formálního vzdělávání na VOŠMT


V Apoštolské církvi se vzdělávání uskutečňuje informálním, neformálním a formálním způsobem. Informální učení se odehrává v běžném životě církve bez systematického vlivu učitele. Je bezděčné a všeobecně dostupné, avšak též neorganizované a útržkovité. Neformální vzdělávání probíhá v různých kurzech pod vedením lektora. Je sice aktuální, avšak zároveň velmi výběrové. Formální vzdělávání je pro Apoštolskou církev nezbytné kvůli své ucelenosti, kvůli potřebě duchovního růstu, kvůli apoštolské korekci a kvůli kontextualizaci našeho evangelia.
Rysy formálního vzdělávání na VOŠMT
Ucelenost
Podle 2. Timoteovi 3,16 bylo Bohem vdechnuto veškeré Písmo, tj. všech 66 knih biblického kánonu. Má-li být duchovní pracovník v Apoštolské církvi důkladně vystrojen ke službě (verš 17), musí znát každé slovo, které vychází z Božích úst (Matouš 4,4). Duchovní pracovník Apoštolské církve by měl znát celou Bibli. Tu na VOŠMT vyučujeme z pohledu biblické, systematické a praktické teologie, v souvislostech se všeobecně vzdělávacími předměty a v kontextu praktické přípravy, jež obsahuje modlitby, bohoslužby a misie.
Duchovní růst
Křesťan duchovně neroste, když se stále točí jen kolem abecedy Boží řeči (Židům 5,12). Nestačí jen to, co pochytíme na bohoslužbách nebo v kurzech. Křesťan, a zejména duchovní pracovník, by měl Bibli pilně studovat, aby se stal dokonalým, tzn., aby měl návykem vycvičené duchovní smysly k rozsuzování dobrého a zlého (verš 14). Na VOŠMT studenty vedeme k pilnému zkoumání Písma a k návykům vedoucím k hlubokému duchovnímu životu s Bohem.
Apoštolská korekce
V prvotní církvi bylo korekcí doktríny pověřeno dvanáct apoštolů. V Apoštolské církvi je tento model aplikován na Radu církve, která střeží doktrinální normu a za pomoci VOŠMT ji implementuje v církvi. Nejde nám o ovládání lidí, ale o systematické vysvětlování pravdy za použití gramaticko-historické metody výkladu. Vyučování na VOŠMT je přirozeným nástrojem prevence doktrinálních omylů.
Kontextualizace evangelia
Misijním principem apoštola Pavla byla kontextualizace evangelia. Pavel si uvědomoval, že Písmo musí vysvětlovat jinak Židům a jinak pohanům (1. Korintským 9). Máme-li vysvětlit evangelium Čechům, musíme se přiblížit také jejich touze po vzdělání.

Milan Buban

čtvrtek 7. února 2013

Takového Krista jsme přijali do svých životů!4. února 2013 začalo letní období a první hodinou byly ranní školní modlitby, které jsou součástí předmětu odborná praxe. Praxe se na biblické škole dělí na průběžnou a souvislou, ranní školní modlitby jsou obsahem průběžné praxe. V rámci souvislé praxe pojedou studenti na misijní výjezd do Rovinje v Chorvatsku ...

Už tento úvod se nezaujatému čtenáři může zdát nezáživný, ale student má organizační informace rád, protože pak ví, co jej čeká, na co se má připravit a kde má být včas. :-)

Jelikož se stále nacházíme na ranních modlitbách, je třeba myslet na to, za co se budeme modlit a jak budeme studenty motivovat Slovem od Boha. Chceme, aby byla praxe studentů naplněna Boží vůlí a vedena Duchem svatým.

Četli jsme si Žalm 24, kde se píše, že požehnání od Hospodina dosáhne ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí, kdo se dotazuje na jeho vůli.
To my jsme ti, kdo se dotazují na Hospodinovu vůli a usilují o srdce čisté a ruce ryzí!

Žalm 24 přestavuje Hospodina jako mocného bohatýra v boji, jako Krále slávy.
Prorok Izajáš nazývá Mesiáše – Ježíše Krista - Božským bohatýrem (Iz 9,6).
V knize Zjevení čteme o Ježíši Kristu, který je popisován jako jezdec v čele vojska, jako Král králů a Pán pánů, který bude soudit národy a zničí zlo mečem svých úst.
Takového Krista jsme přijali do svých životů!

Možná budeme čelit zlému v nás i okolo nás, budeme čelit povinnostem, nepříjemnostem, nedostatku peněz i pochopení ...
Ale bojujme!

Známe krále Aragorna z filmu "Pán prstenů - Návrat krále", který před černými vraty Mordoru vyzývá vojsko Rohanu a Gondoru, aby zůstalo stát, aby bojovalo. Vojsko čelí ohromné přesile zla a
Aragorn říká: “Možná někdy selžeme, ale dnes ne, dnes budeme bojovat!“

Chtěla bych povzbudit studenty a říct: “Možná jsme někdy selhali,
ale dnes ne!
ale v tomto semestru ne!
tento semestr budeme bojovat!
začneme s čistým štítem jako nová stvoření!
zůstaneme stát a budeme bojovat, protože Hospodin, bohatýr v boji, stojí na naší straně!

Budeme se modlit, abychom měli srdce ryzí a čisté ruce, abychom zvládli studijní povinnosti letního období školního roku, aby Bůh Otec požehnal plánované akce odborné praxe, které jsou před námi.

Yvona Bubanová

14:09Milan Buban

pondělí 4. února 2013

Podnět pedagogické rady

V počtu devíti členů jsme minulý týden zasedli k pravidelné pedagogické radě. Kromě běžných informací o studijních výsledcích, o stavu domova mládeže nebo o školních akcích přišlo na přetřes téma nové, nanejvýš zajímavé a vyzývající. S nástupem nového studijního programu, který je spojen s mnohým průkopnictvím na poli administrace, evidence, výuky i praxe, se vynořila myšlenka zavedení takzvaného „Kodexu učitele“, který by definoval vítané a snad i nezbytné odborné, názorové, osobnostní a etické rysy ideálního učitele. V brainstormingu toho pozdního odpoledne přišli kolegové k následujícímu:
Po odborné stránce musí učitel teoretických předmětů dosahovat nejméně magisterského vzdělání (min. M.A. cand.). Měl by aktivně publikovat. Učitel odborných předmětů by měl být odborníkem z praxe. Udělení výjimky je možné u silných osobností, které navzdory absenci formálního vzdělání prokazují vysokou úroveň odbornosti.
Teologické pozice učitele musí respektovat učení o věrohodnosti Písma, gramaticko-historickou metodu, letniční pneumatologii a christologii.
Učitelova osobnost může být různá. Ať už však bude jakákoli, měl by mít neustálou touhu zdokonalovat se a odevzdávat studentům dobrý příklad.
Mezi jeho etické hodnoty by se měla počítat upřímnost, kterou studenti oceňují, a důslednost uplatněná při výuce. Řebříček priorit by měl stavět na nejvyšší místo Boha, pak rodinu a pak službu.
Kodex učitele bude vznikat během následujících měsíců. Přispívat do něj mohou demokraticky všichni členové pedagogické rady. Věříme, že takovýto kodex předejde nedorozuměním a představí školu v pravdivějších rysech. Vždyť to, čím škola je, se nepozná podle názorů a dojmů, ani podle názvu a stanov, ale podle toho, co se skutečně děje ve vyučovacích hodinách.