neděle 26. března 2017

Co ti to dalo? Odpovídá Leoš Cásek

Bratr Leoš Cásek je ředitelem nadačního fondu Nehemia. Na VOŠMT v Kolíně studoval v letech 1997-99. Položili jsme mu tři otázky, na které odpověděl následovně.

Co přineslo studium na biblické škole Tobě osobně?

Studium na VOŠMT mi otevřelo celé spektrum možností osobního rozvoje v oblasti biblického vzdělávání a praktické služby v církvi.
Jako „samouk“ bych toto získal jen velmi obtížně. Dále pak pevný základ pro praktické dovednosti jak připravovat kázání, vyučování, jak studovat Písmo, modlit se a v neposlední řadě jak se aktivně zapojit do Božího království.

Co Tvé studium přineslo Tvému sboru?

To je asi spíše otázka na vedení sboru. Nicméně můj tehdejší mateřský sbor AC Olomouc, utrpěl ztrátu v podobě mého odchodu do AC Havířov a to hned po dokončení VOŠMT. Jinak řečeno, obdržel spoustu požehnání tím, že mnou požehnal havířovský sbor! :D

Co studium přineslo do Tvého vztahu s Kristem?

Možnost nahlédnout do Božího srdce hlouběji a z jiného pohledu!

čtvrtek 16. března 2017

Věnuj rok sobě, církvi, Bohu

(Tento článek je zkrácenou verzí textu představujícího nový jednoletý studijní program na stránce www.vosmt.cz/1rok. Více informací naleznete na adrese info@biblickaskola.cz. Pro informace o přijímacím řízení navštivte www.vosmt.cz/prijimaci-rizeni/.)

 
Biblická škola začala před 25 lety jako Letniční biblická akademie. Od roku 1996 se jmenuje Vyšší odborná škola misijní a teologická. Dnes má za sebou:
 • 25 let působení
 • 225 absolventů 
 • 2. 5. 2017 vás zveme na den otevřených dveří

Neměnnost uprostřed změny

Zvěstujeme neměnné evangelium uprostřed měnící se kultury. Mění se naši studenti, mění se i naše církev, avšak cíl školy zůstává, a tím je absolvent proměňovaný osobním poznáním Krista. 

V Apoštolské církvi se stále víc mluví o budování takových sborů, které dokážou zakládat nové sbory. Avšak misionálně zaměřené sbory potřebují zdatné vedoucí, a to ne nějaké „rychlokvašky“ proškolené v kurzech a na konferencích. Vedoucí musí projít solidním a dobře utříděným formálním teologickým vzděláváním.

Nové jednoleté studium

VOŠMT nabízí jednoleté studium, které lze využít jako Gap Year nebo jako další vzdělávání duchovních pracovníků. 

Gap Year osloví absolventy středních a vysokých škol,
 • kteří chtějí na rok odložit rozhodnutí o dalším studiu nebo zaměstnání a / nebo
 • kteří chtějí věnovat nejméně jeden rok sobě, církvi a především Bohu

Další vzdělávání osloví vedoucí mládeží, dorostu, besídek, diakony, starší, evangelisty, misionáře, pastory,
 • kteří touží získat teologické vzdělání, a přitom neztratit kontakt se svou službou 
 • kteří se chtějí zapojit do misijní práce v České republice nebo v zahraničí
 • kteří chtějí získat požadované vzdělání v programu EZDRÁŠ

Čtyři dny školy, tři dny služby

Nové jednoleté studium navíc umožňuje, aby student během roku neztratil kontakt se svou službou. Pokud již student pravidelně slouží např. v mládeži, dorostu, besídce, chválicí skupině, nemusí po dobu studia ze své služby vypadnout. Na základě individuální dohody mezi sborem a školou může student v pátek nebo v pondělí chybět ve vyučování. Tak se zajistí, aby ve sborech nebyla o víkendech narušena kontinuita služby a zároveň mohl být sbor obohacován novými znalostmi a dovednostmi, které student získá na biblické škole.
Úspěšní absolventi jednoletého studia obdrží Certifikát mezikulturních vztahů od Global University. Zároveň získají možnost pokračovat ve studiu jak na VOŠMT, tak i na Global University. Pokud se tak rozhodnou, ve 2. a 3. ročníku absolvují zbývající předměty programu “Studia mezikulturních vztahů”. Zároveň je čekají dvě několikatýdenní souvislé praxe a dva misijní výjezdy.

Odpověď pastorům

Někdy se pastoři ptají, co jim to přinese, když pošlou své schopné mládežníky na VOŠMT. 
Přinese to do jejich sboru stabilitu a budoucnost. Jejich mládežníci během studia neztratí kontakt se svým sborem a navíc získají znalosti, dovednosti a postoje, které jejich sboru prospějí. Když budou studenti pravidelně dojíždět do sboru, pastor bude mít příležitost sledovat a do jisté míry také ovlivňovat jejich duchovní růst a budoucí směřování


středa 9. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří II

V pondělí 14. listopadu 2016 Vás v dopoledním bloku seznámíme s vizí biblické školy a našimi přípravami na misijní výjezd. Odpoledne Vám nabídneme  náslechy ve vyučování odborných předmětů, ukážeme Vám budovu školy, zavedeme Vás na domov mládeže. Budete si moci promluvit s našimi studenty a vyučujícími a dát si dobrou kávu. Před odchodem od nás dostanete dárek pro Vaše duchovní budování.

Den otevřených dveří je zorganizován takto:

10.00-11.30
Duchovní růst - to je, oč tu běží (Milan Buban)
Misijní výjezd Třeboň 2017 (Ota Faldyna)

12.30-15.00
Ukázky vyučování
- Život Ježíše Krista (Bruce a Sandra Chesterovi)
- Genesis (Michael Buban)
- Bůh a andělé (Petr Berdar)
- Anglická konverzace (Jaroslav Švarz)

Další
Prohlídka školy a domova mládeže
Rozhovory u kávy
Dárek do Vaší knihovny

čtvrtek 3. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří

V pondělí 14. listopadu proběhne v návaznosti na nedělní promoci a imatrikulaci den otevřených dveří na VOŠMT. Zváni jsou zájemci každého věku. Součástí dne otevřených dveří bude beseda se studenty, prohlídka školních zařízení včetně domova mládeže, ukázka vyučování stálých členů profesorského sboru a malé občerstvení.

Den otevřených dveří začíná na adrese Kmochova 248, Kolín v 10.00 a probíhá do 16.35 odpoledne. Strava kromě malého občerstvení není zajištěna. Po domluvě je možné přespat z neděle na pondělí na domově mládeže.

pátek 14. října 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:

 • Promoce studentů bakalářského studia 
 • Imatrikulace nově zapsaných studentů 
 • Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce 
 • Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G 
14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:

 • Ukázky vyučování 
 • Prohlídka školy 
2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos

 • Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince 
 • Lektor: Stefan Ross 
 • Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz 
3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv

 • Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů. 
 • Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve. 
4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům 

 • Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal. 
Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20) 

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem. 
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ. 
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University. 
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii. 
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student. 
Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

úterý 4. října 2016

V měsíci září 2016

Absolventský seminář 26. 9. 2016, fotí Honza Holomáč
Začali jsme pravidelně předčítat Bibli. 
Každé pondělí od 9.50 do 11.35 čteme postupně nahlas knihy Genesis, synoptických evangelií, Listu Židům. Jsou to knihy, které se paralelně vyučují v zimním semestru. Více informací najdete pod odkazem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2fqD1vgaztb3-CvLhua2xjGl13pNseKfGD5o3K_6bQ/pubhtml?gid=1826104864&single=true

Začali jsme pravidelné misijní modlitby. 
Každý pátek od 8.00 do 8.45 se přimlouváme podle misijního seznamu Nehemie, dále za misionáře A/G, za misijní výjezd, za projekty zakládání sborů v ČR (Třeboň, Třebíč, Sadská atp.). Pokud je přítomen rodilý mluvčí, který neumí česky, modlíme se v angličtině.

Začali jsme pravidelné školní bohoslužby. 
První měly podobu grilování u Bubanů, abychom se neformálně sblížili. Druhé bohoslužby byly věnovány Večeři Páně, kde bratr ředitel kázal o lepší smlouvě podle Listu Židům. Třetí bohoslužby byly věnovány reflexi 3. kapitoly Janova evangelia v podání Michaela Bubana.

Uskutečnil se první absolventský seminář.
Studenti 3. ročníku jsou v zimním období na praxi, ale jednou měsíčně dojíždějí do Kolína. Informují nás o své práci a také o aktuálním stavu psaní své absolventské práce. Po prezentaci jim spolužáci a učitelé kladou otázky a snaží se jim poradit.

Zúčastnili jsme se misijní konference Za horizonty. 
Konference se uskutečnila 28. až 30. září v hotelu Astra u Kladna. Poslechli jsme si vynikajícího učitele Andrease Maurera, jak máme jednat s muslimskými přáteli. Naslouchali jsme naléhavým výzvám pastora Julese Mousy, který slouží z Bagdádu. Bratr Wojnar kázal o Boží prozřetelnosti: Bůh k nám přivádí uprchlíky, aby od nás slyšeli evangelium, i když oni navenek sledují jiné cíle.

Navštívili jsme Teen Challenge v Poštovicích. 
Využili jsme toho, že Poštovice jsou nedaleko od Kladna. Přespali jsme v modlitebně, kde se scházejí studenti a zaměstnanci Teen Challenge. Setkali jsme se s Jiřím Zawadzkim, který nám řekl svoje svědectví o Božím vysvobození z drog a povolání do služby. Také jsme se setkali s Petrem Ministrem, který je jedním ze zakladatelů Teen Challenge v ČR.

Jsme misionální škola. 
Účastníme se misijních konferencí, modlíme se za misii, jarní misijní výjezd je hlavním projektem školního roku. Věříme však, že misie a evangelizace musí být vyučována v širších souvislostech, a ne jednostranně. Naši studenti získávají pevný základ v předmětech biblické systematické a praktické teologie. V tomto semestru učíme Principy výkladu Bible, Život Ježíše Krista podle synoptiků, Anglickou konverzaci, Novozákonní řečtinu, Listu Židům, Úvod do výpočetní techniky, Knihu Genesis, Učitelské poslání církve, Bůh a andělé.

V měsíci říjnu nás čeká:

 • Předčítání Bible bude každé pondělí a každý pátek budou misijní modlitby. 
 • Na středečních bohoslužbách budou kázat: Petr Berdar, Štěpán Huňát, Bruce Chester a Sandra Chester. 
 • Michael Buban bude vyučovat na pobočce v Brně Literaturu Starého zákona, klikni zde
 • Manželé Chesterovi z Austrálie budou u nás vyučovat Principy výkladu Bible a Život Ježíše Krista podle synoptiků. 
 • Výjezd studentů do sboru KS v Hodoníně, který povede Petr Berdar. Máme z tohoto sboru studenta a navštívíme setkání mládeže. 
 • Účast na Sjezdu mládeže 2016, který bude v Kolíně. Většina studentů se zapojila do dobrovolnických služeb.

pátek 24. června 2016

Květen a červen jsou měsíce účtování

Studenti biblické školy se na konci letního období podrobili zkouškám a usilovali o získání zápočtů v jednotlivých předmětech. Mnozí studiu věnovali dostatek času a jejich snaha byla korunována úspěchem. Mají před sebou řadu příjemných prázdninových dní. Budeme prosit Pána, aby dal krásné slunné dny, voňavé louky a lesy i dobré zdravé vody na koupání, aby si důkladně odpočinuli.

Dne 23. června 2016 se na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně uskutečnily zkoušky absolutoria.  Čtyři studenti denní formy vzdělávání splnili učební plán a úspěšně vykonali zkoušku z anglického jazyka, též zkoušku z odborných předmětů. Obhájili rovněž absolventskou práci, na níž pracovali déle než rok.

Ve svých pracích se zabývali nejrůznějšími tématy, např. jaký význam mají duchovní dary pro budování církve, jak Bible obhajuje sexuální zdrženlivost před svatbou, jaká byla misijní strategie apoštola Pavla, jak je důležitá tvorba křesťanských písní.

Průměr studijních výsledků u absolutoria je roven 2,20.
Jeden student prospěl s vyznamenáním, dosáhl průměru 1,00.

Z budovy VOŠMT pak vycházeli mladí lidé, kteří jsou oprávněni užívat za svým jménem označení diplomovaný specialista, ve zkrácené podobě DiS. Letos v říjnu budou promováni, neboť Global University jim propůjčí akademický titul B.A., tedy Bakalář systematické a biblické teologie. 

Modlíme se za ně, aby splnili všechny úkoly, které jim do života připravil Pán. Den po absolutoriu proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku biblické školy. Další termín přijímacího řízení (najdete na internetu) se uskuteční v posledním týdnu v srpnu 2016.

Mladí členové ve sborech AC, přemýšlejte, že věnovat tři roky z dlouhé řady let života se vyplatí pro život v Božím království.