středa 9. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří II

V pondělí 14. listopadu 2016 Vás v dopoledním bloku seznámíme s vizí biblické školy a našimi přípravami na misijní výjezd. Odpoledne Vám nabídneme  náslechy ve vyučování odborných předmětů, ukážeme Vám budovu školy, zavedeme Vás na domov mládeže. Budete si moci promluvit s našimi studenty a vyučujícími a dát si dobrou kávu. Před odchodem od nás dostanete dárek pro Vaše duchovní budování.

Den otevřených dveří je zorganizován takto:

10.00-11.30
Duchovní růst - to je, oč tu běží (Milan Buban)
Misijní výjezd Třeboň 2017 (Ota Faldyna)

12.30-15.00
Ukázky vyučování
- Život Ježíše Krista (Bruce a Sandra Chesterovi)
- Genesis (Michael Buban)
- Bůh a andělé (Petr Berdar)
- Anglická konverzace (Jaroslav Švarz)

Další
Prohlídka školy a domova mládeže
Rozhovory u kávy
Dárek do Vaší knihovny

čtvrtek 3. listopadu 2016

Pozvání na den otevřených dveří

V pondělí 14. listopadu proběhne v návaznosti na nedělní promoci a imatrikulaci den otevřených dveří na VOŠMT. Zváni jsou zájemci každého věku. Součástí dne otevřených dveří bude beseda se studenty, prohlídka školních zařízení včetně domova mládeže, ukázka vyučování stálých členů profesorského sboru a malé občerstvení.

Den otevřených dveří začíná na adrese Kmochova 248, Kolín v 10.00 a probíhá do 16.35 odpoledne. Strava kromě malého občerstvení není zajištěna. Po domluvě je možné přespat z neděle na pondělí na domově mládeže.

pátek 14. října 2016

Dovolte mi, abych Vás pozval na tři zajímavé akce a také ke studiu na biblické škole v Kolíně

1. Dny Biblické školy Kolín, 13. a 14. listopadu 2016 http://vosmt.cz/dbs

13. listopadu od 10 hodin se ve sboru AC V Zídkách 402 uskuteční:

 • Promoce studentů bakalářského studia 
 • Imatrikulace nově zapsaných studentů 
 • Připomínka 20. výročí modlitebního řetězce 
 • Hosté: Jim a Sherry Sabellovi, misionáři A/G 
14. listopadu od 10 hodin se v budově biblické školy v Kmochově 248 uskuteční den otevřených dveří:

 • Ukázky vyučování 
 • Prohlídka školy 
2. Ochutnávka kurzu Kairos, 25. listopadu 2016 od 9 do 16 hodin http://vosmt.cz/kairos

 • Jednodenní seminář pro ty, kdo se nemohou zúčastnit týdenního kurzu Kairos v Pelhřimově od 28. listopadu do 3. prosince 
 • Lektor: Stefan Ross 
 • Registrace zdarma na adrese milan.buban(zavináč)biblickaskola.cz 
3. Seminář Transformující teologické vzdělávání, 26. a 27. ledna 2017 s dr. Perrym Shawem, profesorem teologie a pedagogiky z Libanonu http://vosmt.cz/ttv

 • Moderní teologická pedagogika klade důraz na vyvážený rozvoj intelektu, dovedností a postojů. 
 • Seminář je určen jednak učitelům biblických škol, jednak všem, kdo se zabývají systematickým teologickým vzděláváním ve sborech či na úrovni celé církve. 
4. Biblická škola v Kolíně je Boží ruka nabízející vyvážený teologický základ jak současným, tak i budoucím služebníkům 

 • Zápasíme o to, abychom naplnili Velké poslání Pána Ježíše a naučili Jeho učedníky zachovávat VŠECHNO, co On přikázal. 
Jděte a čiňte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat VŠECHNO, co jsem vám přikázal. (Matouš 28,19-20) 

Co VŠECHNO Ježíš přikázal? Rozhodně přikázal, abychom šli na misii, avšak když formujeme učedníky Ježíše Krista, neučíme je jen některé Ježíšovy příkazy. Učíme je žít KAŽDÝM Božím slovem, znát a zachovávat CELÉ Písmo.

Naše škola se profiluje jako misionální, misijní výjezdy jsou hlavním projektem školní ho roku. Avšak studenti absolvují předměty ne jen z oboru evangelizace a misie, ale i z oboru biblické, systematické a historické teologie. To jim pomůže rozumět Velkému poslání v širokých souvislostech.

Na biblické škole se dá studovat pěti různými způsoby:

 1. STUDIUM JEDNOTLIVÝCH PŘEDMĚTŮ připomíná restauraci, kdy si z menu vyberete jídlo, na které máte zrovna chuť. Můžete si vybrat z katalogu předmětů, který je na našich webových stránkach a studovat vlastním tempem. 
 2. STUDIUM V PROGRAMU EZDRÁŠ Vás připraví na jednotlivou zkoušku absolutoria z odborných předmětů. Úspěšný absolvent dostane osvědčení o absolvování kurzu EZDRÁŠ. 
 3. KOMBINOVANÉ STUDIUM NA VOŠMT připravuje studenty na absolutorium, které ma tři části: zkoušku z odborných teologických předmětů, zkoušku z agličtiny a obhajobu absolventské práce. Absolventi získají diplom vyšší odborně školy a taky bakalářský diplom Global University. 
 4. DENNÍ STUDIUM NA VOŠMT trvá tři roky a je pro formování učedníků nejlepší. Zaměřuje se jak na rozvoj intelektu, tak i na rozvoj postojů a praktických dovedností, které jsou nezbytné pro službu v církvi a na misii. 
 5. DISTANČNÍ STUDIUM NA GLOBAL UNIVERSITY je podobné kombinovanému studiu, avšak není organizováno do semestrů a tempo studia si určuje student. 
Ke studiu se můžete přihlásit on-line na adrese: http://vosmt.cz/prijimaci-rizeni/prihlaska-k-prijimacimu-pohovoru/

úterý 4. října 2016

V měsíci září 2016

Absolventský seminář 26. 9. 2016, fotí Honza Holomáč
Začali jsme pravidelně předčítat Bibli. 
Každé pondělí od 9.50 do 11.35 čteme postupně nahlas knihy Genesis, synoptických evangelií, Listu Židům. Jsou to knihy, které se paralelně vyučují v zimním semestru. Více informací najdete pod odkazem https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-2fqD1vgaztb3-CvLhua2xjGl13pNseKfGD5o3K_6bQ/pubhtml?gid=1826104864&single=true

Začali jsme pravidelné misijní modlitby. 
Každý pátek od 8.00 do 8.45 se přimlouváme podle misijního seznamu Nehemie, dále za misionáře A/G, za misijní výjezd, za projekty zakládání sborů v ČR (Třeboň, Třebíč, Sadská atp.). Pokud je přítomen rodilý mluvčí, který neumí česky, modlíme se v angličtině.

Začali jsme pravidelné školní bohoslužby. 
První měly podobu grilování u Bubanů, abychom se neformálně sblížili. Druhé bohoslužby byly věnovány Večeři Páně, kde bratr ředitel kázal o lepší smlouvě podle Listu Židům. Třetí bohoslužby byly věnovány reflexi 3. kapitoly Janova evangelia v podání Michaela Bubana.

Uskutečnil se první absolventský seminář.
Studenti 3. ročníku jsou v zimním období na praxi, ale jednou měsíčně dojíždějí do Kolína. Informují nás o své práci a také o aktuálním stavu psaní své absolventské práce. Po prezentaci jim spolužáci a učitelé kladou otázky a snaží se jim poradit.

Zúčastnili jsme se misijní konference Za horizonty. 
Konference se uskutečnila 28. až 30. září v hotelu Astra u Kladna. Poslechli jsme si vynikajícího učitele Andrease Maurera, jak máme jednat s muslimskými přáteli. Naslouchali jsme naléhavým výzvám pastora Julese Mousy, který slouží z Bagdádu. Bratr Wojnar kázal o Boží prozřetelnosti: Bůh k nám přivádí uprchlíky, aby od nás slyšeli evangelium, i když oni navenek sledují jiné cíle.

Navštívili jsme Teen Challenge v Poštovicích. 
Využili jsme toho, že Poštovice jsou nedaleko od Kladna. Přespali jsme v modlitebně, kde se scházejí studenti a zaměstnanci Teen Challenge. Setkali jsme se s Jiřím Zawadzkim, který nám řekl svoje svědectví o Božím vysvobození z drog a povolání do služby. Také jsme se setkali s Petrem Ministrem, který je jedním ze zakladatelů Teen Challenge v ČR.

Jsme misionální škola. 
Účastníme se misijních konferencí, modlíme se za misii, jarní misijní výjezd je hlavním projektem školního roku. Věříme však, že misie a evangelizace musí být vyučována v širších souvislostech, a ne jednostranně. Naši studenti získávají pevný základ v předmětech biblické systematické a praktické teologie. V tomto semestru učíme Principy výkladu Bible, Život Ježíše Krista podle synoptiků, Anglickou konverzaci, Novozákonní řečtinu, Listu Židům, Úvod do výpočetní techniky, Knihu Genesis, Učitelské poslání církve, Bůh a andělé.

V měsíci říjnu nás čeká:

 • Předčítání Bible bude každé pondělí a každý pátek budou misijní modlitby. 
 • Na středečních bohoslužbách budou kázat: Petr Berdar, Štěpán Huňát, Bruce Chester a Sandra Chester. 
 • Michael Buban bude vyučovat na pobočce v Brně Literaturu Starého zákona, klikni zde
 • Manželé Chesterovi z Austrálie budou u nás vyučovat Principy výkladu Bible a Život Ježíše Krista podle synoptiků. 
 • Výjezd studentů do sboru KS v Hodoníně, který povede Petr Berdar. Máme z tohoto sboru studenta a navštívíme setkání mládeže. 
 • Účast na Sjezdu mládeže 2016, který bude v Kolíně. Většina studentů se zapojila do dobrovolnických služeb.

pátek 24. června 2016

Květen a červen jsou měsíce účtování

Studenti biblické školy se na konci letního období podrobili zkouškám a usilovali o získání zápočtů v jednotlivých předmětech. Mnozí studiu věnovali dostatek času a jejich snaha byla korunována úspěchem. Mají před sebou řadu příjemných prázdninových dní. Budeme prosit Pána, aby dal krásné slunné dny, voňavé louky a lesy i dobré zdravé vody na koupání, aby si důkladně odpočinuli.

Dne 23. června 2016 se na Vyšší odborné škole misijní a teologické v Kolíně uskutečnily zkoušky absolutoria.  Čtyři studenti denní formy vzdělávání splnili učební plán a úspěšně vykonali zkoušku z anglického jazyka, též zkoušku z odborných předmětů. Obhájili rovněž absolventskou práci, na níž pracovali déle než rok.

Ve svých pracích se zabývali nejrůznějšími tématy, např. jaký význam mají duchovní dary pro budování církve, jak Bible obhajuje sexuální zdrženlivost před svatbou, jaká byla misijní strategie apoštola Pavla, jak je důležitá tvorba křesťanských písní.

Průměr studijních výsledků u absolutoria je roven 2,20.
Jeden student prospěl s vyznamenáním, dosáhl průměru 1,00.

Z budovy VOŠMT pak vycházeli mladí lidé, kteří jsou oprávněni užívat za svým jménem označení diplomovaný specialista, ve zkrácené podobě DiS. Letos v říjnu budou promováni, neboť Global University jim propůjčí akademický titul B.A., tedy Bakalář systematické a biblické teologie. 

Modlíme se za ně, aby splnili všechny úkoly, které jim do života připravil Pán. Den po absolutoriu proběhlo přijímací řízení do 1. ročníku biblické školy. Další termín přijímacího řízení (najdete na internetu) se uskuteční v posledním týdnu v srpnu 2016.

Mladí členové ve sborech AC, přemýšlejte, že věnovat tři roky z dlouhé řady let života se vyplatí pro život v Božím království.

pondělí 9. května 2016

Březen a duben na biblické škole v Kolíně

V březnovém termínu od 19. 3. do 25. 3. 2016 studenti s doprovodem absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a do Sarajeva v Bosně a Hercegovině. V Banja Luce pracovalo 9 studentů, 1 žák církevního gymnázia a 2 pedagogové. V Sarajevu souběžně pracovalo 7 studentů a 2 pedagogové.

V obou destinacích pomáhali rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty. Mluvili ve skupinkách i jednotlivě se studenty banjalucké a sarajevské univerzity. Modlili se s nimi. Zúčastnili se i bohoslužeb místních sborů.

 V Banja Luce pracovali i manuálně (stěhování humanitárních balíčků pro pozdější akce místních sborů, úklidy církevních prostorů atp.). V Banja Luce i v Sarajevu uspořádali Večery české kultury, kam přišla řada oslovených studentů. Komunikace mezi studenty a oslovovanými vysokoškoláky v Banja Luce i v Sarajevu probíhala v anglickém jazyce. Naši studenti se tohoto úkolu zhostili velmi dobře.

 Je třeba připomenout i důležitou skutečnost, že bez sponzorů a modlitebních partnerů misijní výjezd by se tak dobře nevydařil. Každý účastník měl totiž svého modlitebního partnera, který se před Bohem za něho či za ni přimlouval již během příprav a také v průběhu misijního výjezdu. Na misijním výjezdu studenti i doprovod obětavě a pohotově pracovali pro Boží království našeho Pána Ježíše.

6. dubna 2016 se v Otevřeném klubu Céčko v Kolíně uskutečnil Misijní večer. Studenti připravili občerstvení z běžných potravin, které si kupovali v Banja Luce či v Sarajevu. V klubu byly vystaveny vlajky obou států, kde měli misijní praxi. Oba týmy měly připravenu reportáž o cestě na misijní výjezd a o své specifické činnosti na misijním výjezdu.

Ředitel školy Mgr. Milan Buban, M.A., zhodnotil práci studentů, velmi ocenil jejich sebezapření i obětavost. Zmínil se též o důležité pomoci sponzorů, kteří finančně ulehčili studentům břímě nákladů na tento výjezd. Velmi příznivě hodnotil pomoc modlitebních partnerů, kteří účastníky nesli v modlitbách k Božímu trůnu. V závěru večera studenti poděkovali pedagogickému doprovodu za vedení a starost o všechny účastníky misijního výjezdu.

V týdnu od 4. do 8. dubna 2016 na biblické škole probíhal Týden otevřených dveří do VOŠMT. Zájemci o studium na VOŠMT se účastnili ranních školních modliteb, vyslechli si dle výběru i přednášky v jednotlivých předmětech. Volně mohli nahlížet do knih ve školní knihovně. Rozmlouvali se studenty o studijních, též i o finančních podmínkách. Mohli nahlédnout i do ubytovacích prostorů na domově mládeže.

Velmi důležitý den v tomto období je 30. duben 2016. Pět studentů studijní skupiny 3.V odevzdalo absolventskou práci. Celá biblická škola jim upřímně přeje, aby hodnocení vedoucího práce i oponenta bylo co nejlepší. Už nás čeká jen zápočtový týden a letní zkouškové období.

Napsala Mgr. Alena Vršťalová

sobota 26. března 2016

Děkujeme Ti, Pane Ježíši, žes nás šťastně přivedl z misijního výjezdu

Děkujeme Bohu, že nás šťastně přivedl zpátky z misijního výjezdu do Bosny a Hercegoviny.

Od 19. do 25. 3. 2016 jsme se studenty 1. a 2. ročníku absolvovali misijní výjezd do Banja Luky a Sarajeva. 

Rozdělili jsme se do dvou týmů.
Banjalucký tým měl 11 členů a byl k dispozici Davidovi S.
Sarajevský tým měl 8 členů a byl k dispozici dalším pracovníkům Evangelikálního sdružení studentů: Gregovi A., Vedraně N. a Jessice V.

Studenti i učitelé biblické školy společně,
pomáhali jsme misionářům rozvíjet kontaktní práci mezi vysokoškolskými studenty.
Zúčastnili jsme se bohoslužeb místních sborů,
modlili jsme,
mluvili se studenty banjalucké a sarajevské univerzity.
V Banja Luce i v Sarajevu jsme uspořádali večery české kultury,
kam jsme pozvali oslovené studenty.

Děkuji všem našim sponzorům i všem modlitebním partnerům
bez jejichž pomoci by výjezd nebyl úspěšný.

Děkuji všem studentům a učitelům
bez jejichž sebezapření a obětavosti by se výjezd neuskutečnil.

Z Banja Luky a Sarajeva si přinášíme mnohé inspirace a zkušenosti, 
o které se chceme podělit na misijním večeru.

ZVEME VÁS NA MISIJNÍ VEČER 
dne 6. 4. 2016 od 18 hodin 
Vstup je volný.