pátek 9. února 2018

Studujte s námi Christologii

Vyučující: Slávka Fridrichová, M.A.
Termín: 16. - 17. 2. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
 Anotace: Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie nemůže obejít systematické pochopení života a díla Ježíše Krista.

 1. První část předmětu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. 
 2. Druhá část pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. 
 3. Třetí část se věnuje Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli. 
Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/
13:06Milan Buban

pondělí 15. ledna 2018

Studujte s námi Literaturu Nového zákona

Vyučující: Michael Buban, MTh
Termín: 27. - 28. 1. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
Tematický plán:

1. Pozadí Nového zákona – svět pisatelů NZ
- Intertestamentární období (2 hodiny)
- Palestina a judaismus v Ježíšově době (2 hodiny)
Římská říše v Pavlově době (2 hodiny)

2. Exegeze Nového zákona – stručný úvod do jednotlivých knih
- Evangelia a synoptický problém (2 hodiny)
- Pavlovy epištoly (2 hodiny)
- Obecné epištoly (1 hodina)
- Apokalypsa (1 hodina)

3. Teologie Nového zákona – rozmanitost a jednota NZ teologií
- Pohledy na Pavla
- Janovská, lukášská a pavlovská pneumatologie
- Novozákonní eschatologie

Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/

20:18Milan Buban

pondělí 1. ledna 2018

Do nového roku přejeme požehnání od Boha

Drazí čtenáři.

Do nového roku Vám přejeme požehnání od Boha, Jeho blízkost a moudrost Ducha svatého. 

Vážíme si Vaší přízně a jako škola doufáme, že v novém roce budeme moci ještě lépe vyhovět Vašim vzdělávacím potřebám.

Chceme Vás informovat o nové nabídce vyučování ve sborech. Nyní si můžete z VOŠMT vyžádat učitele, který by ve Vašem sboru vyučoval ve smluveném rozsahu a na vybrané téma (viz vosmt.cz/sbor).

Dále bychom Vás rádi upozornili na nabídku víkendového vyučování v Kolíně (viz vosmt.cz/víkendy).

Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou slučitelné s bakalářským programem, který nabízíme ve spolupráci s Global University.

0:30Milan Buban

neděle 17. prosince 2017

Čajovny, piccolo a rozsvícení stromku

ČAJOVNA

Čajovna Chilled Owl je otevřena v suterénu biblické školy každý pátek od 18.00 hod.

V pátek 3.11.2017 otevřeli studenti biblické školy stylovou čajovnu nejen pro spolužáky a zaměstnance školy, ale také pro známé, přátele, jednoduše pro veřejnost. Do přípravy se aktivně zapojil Jan Holomáč, student 3. ročníku, Ivana Jeřábková a Zuzana Dibalová, studentky 2. ročníku. Pravidelná čajovna v suterénu školy navazuje na čajovny „s příchutí chillu“ a „bez zbytečných keců“, které studenti organizovali v minulých letech. Prostředí čajovny s fotbálkem, deskovými hrami a hudbou je místem pro přátelskou atmosféru, kde si můžeme nejen hrát, ale také povídat o věcech všedních i vážných.

PICCOLO NEEXISTUJE ALE BŮH ANO 

Rozsvícení vánočního stromku se konalo na Karlově náměstí v Kolíně 3.12.2017

První adventní neděli se koná v Kolíně na Karlově náměstí slavnostní rozsvícení vánočního stromu s kulturním programem a stánky s občerstvením. VOŠ misijní a teologická získala povolení MěÚ nainstalovat stánek s občerstvením v blízkosti vánočního stromu. Pastor místního sboru AC František Flek zapůjčil stánek, který byl postaven kolem 14.00 hod. Stánek byl připraven pro cateringovou firmu FlatWhite Ondry Bartíka (www.flatwhite.cz). Na kelímcích pro kávu bylo vytištěno PICCOLO NEEXISTUJE – ALE BŮH ANO.

Vedle výborné kávy nabízeli studenti také pozvánky do čajovny Chilled Owl v suterénu školy, pozvánky na akce místního sboru Apoštolské církve a křesťanskou literaturu (např. Nový zákon, evangelizační materiály: Gumbel, Nicky. Proč Vánoce?, Gumbel, Nicky. Proč Ježíš?). Stánek byl uklizen po programu na náměstí asi po 18.00 hod. Akce se zúčastnili studenti VOŠMT v rámci odborné praxe a také ředitel školy se zaměstnanci.

První list Korinstkým 15,58: „A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.“

V Kolíně 12.12.2017 ing. Yvona Bubanová, B.A., učitelka odborné praxe

neděle 19. listopadu 2017

Materiály z produkce Global University, které využijete ve sboru

Kvalitní vzdělávací materiály z produkce Global University, které jsou vhodné pro službu v církvi, najdete na http://czech.globalreach.org. Tyto materiály jsou v češtině, ale také např. v angličtině, němčině, španělštině, francouzštině, italštině, polštině, portugalštině, ruštině atd.

Pod odkazem Najít Boha jsou dostupné evangelizační texty:

 • Velké otázky života 
 • Bůh vás miluje 
 • Komiksová kniha David 

Pod odkazem Osobní růst si stáhněte trilogii pro nové křesťany:

 • Začínáme 
 • Učednictví pro 21. století: Čelit výzvám 
 • Učednictví pro 21. století: Jak způsobit změnu 

Pod odkazem Růst ve službě najdete interaktivní učebnice vhodné pro pastory, starší a diakony ve sborech:

 • Křesťanská dospělost 
 • Modlitba a uctívání 
 • Zodpovědný křesťan 
 • Království, moc a sláva 
 • Stany, chrámy a paláce 
 • Rozumět Bibli 
 • Úhelné kameny pravdy 
 • Živý v Kristu Rádce, učitel a průvodce 
 • Duchovní dary 
 • Lidé, úkoly a cíle
15:00Milan Buban

středa 4. října 2017

DEN BIBLICKÉ ŠKOLY DNE 12. LISTOPADU 2017

Jednou ročně, vždy druhou listopadovou neděli, koná se Den biblické školy. Letos tedy připadne na 12. listopad 2017. Při této příležitosti si Vás dovolujeme požádat o finanční podporu zaměstnanců a projektů Vyšší odborné školy misijní a teologické.

PROČ TADY BIBLICKÁ ŠKOLA JE?

Apoštol Pavel napsal: „Kdo chce být biskupem, touží po vznešeném úkolu.“ (1. Timoteovi 3,1) Proč Pavel pokládal službu biskupa, tj. duchovního pracovníka církve, za vznešený úkol? Bylo to kvůli společenskému uznání? Nebo kvůli dobrému výdělku? Nebo kvůli možnosti seberealizace a osobnostního a kariérního růstu? To rozhodně ne!

Nemusel se sám Pavel učit spokojenosti s tím, co má (1. Timoteovi 6,8 kontext)? Nebyl snad závislý na dobrovolných příspěvcích ze sborů (Filipským 4,13 kontext)? Neskončil nakonec i sám Pavel na popravišti (2. Timoteovi 4,7-8)?

Apoštol rozhodně neměl na mysli vznešenost ve stylu světa. V jeho pojetí duchovní služby nepochybně rezonovala slova proroka Daniela: „Prozíraví budou zářit jako záře oblohy, a ti, kteří mnohým dopomáhají k spravedlnosti, jako hvězdy, navěky a navždy.“ (Daniel 12,3) Skutečná odměna duchovního pracovníka není na zemi, ale v nebi, kde první budou poslední a poslední první (Marek 10,28-31).

Být duchovním pracovníkem je vznešené privilegium, a ti, kdo po něm touží, musí splňovat náročná kritéria (1. Timoteovi 3,1-13). Bůh si ve České republice povolává nové duchovní pracovníky, ale než se ujmou úkolu, musí projít zevrubným teologickým vzděláváním, které položí základy jejich duchovní, intelektuální a praktické zralosti. Právě takovému vzdělávání je oddána Vyšší odborná škola misijní a teologická.

DĚKUJEME BOHU, ŽE NÁM AŽ DOSUD POMÁHÁ 

 1. Biblická škola si letos připomíná 25. výročí své služby Bohu a církvi (1992-2017). K dnešnímu dni máme 270 absolventů, z toho je 233 absolventů LBA a VOŠMT a 37 absolventů programu EZDRÁŠ.
 2. Dne 17. 9. 2017 se konaly již čtvrté promoce bakalářů Global University. Na základě smlouvy o transferu kreditů mezi VOŠMT a Global University v USA získávají naši studenti jednak označení DiS. (diplomovaný specialista), jednak titul B.A. (bakalář svobodných umění). 
 3. Mezi novými absolventy VOŠMT i Global University je také Yvona Bubanová, která naši školu absolvovala v kombinovaném programu. Nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitelka odborné praxe na VOŠMT. 
 4. Michael Buban byl v červnu 2017 promován na Continental Theological Seminary v Bruselu. Skončil s vyznamenáním (magna cum laude) a získal magisterský titul MTh v oboru evangelikálních a pentekostálních studií. Michael nyní splňuje požadavky zákona o pedagogických pracovnících jako učitel odborných předmětů na VOŠMT. 
 5. V srpnu 2017 se do Kolína přistěhovali Martin a Slávka Fridrichovi. Martin se ujal funkce vedoucího studijního oddělení, tento referát převzal od sestry Aleny Vršťalové. 
 6. VOŠMT nabízí v letošním roce jednoleté studium, které studentům umožní věnovat jeden rok sobě, církvi a Bohu, aniž by „vypadli“ ze své služby ve sboru. Studenti absolvují předměty misiologie a praktické, biblické a systematické teologie. Také absolvují praktickou přípravu na modlitbách, bohoslužbách a misiích. Viz http://vosmt.cz/1rok/
JAKÁ JE NAŠE VIZE?
 1. Chceme být vlajkovou lodí teologického vzdělávání v Apoštolské církvi a kultivovat klasické letniční myšlení v kontextu České republiky. 
 2. Chceme proměňovat srdce, rozvíjet praktické dovednosti a tříbit intelekt budoucích i nynějších duchovních pracovníků. 
 3. Chceme být školou misionální a všechno podřizovat Velkému poslání, které jsme přijali od Pána Ježíše Krista (Matouš 28,18-20). Vždyť Bůh se vydal na misii a chce, abychom se k němu přidali! 
PROSÍME VÁS O FINANČNÍ PODPORU

Své příspěvky posílejte na účet školy 2400457703 / 2010 (Fio Banka) s příslušným variabilním symbolem. 

Podpora projektů 
 • 91110 – Stipendijní fond pro sociálně slabé studenty 
 • 91127 – Podpora misijní přípravy studentů 
 • 91142 – Překlad učebnice Úvod do studia islámu 
Podpora zaměstnanců 
 • 91151 – Podpora Michaela Bubana 
 • 91152 – Podpora Yvony Bubanové 
 • 91153 – Podpora Petra Berdara 
 • 91154 – Podpora Martina Fridricha 


13:02Milan Buban

pátek 15. září 2017

Ještě je šance!

Nevyšla ti maturita? Nevzali tě na vysokou? Nebo si chceš prostě vyčistit hlavu a věnovat nějaký čas Božím věcem?

Až do 29. září se můžeš přihlásit ke studiu na VOŠMT v Kolíně a okamžitě nastoupit do jednoletého studijního programu.

Výhodou jednoletého programu je, že ačkoli je v něm zahrnuto to nejdůležitější (teologie, biblistika, praxe), je to de facto první ročník. Jeho absolventi se proto až na konci budou moci rozhodnout, zda zůstat a dodělat si bakaláře nebo zda odejít s Certifikátem mezikulturních vztahů od Global University (ang. Christian Mission Certificate).

Přijímací pohovory proběhnou 29. 9. od 9.30. Můžeš se k nim přihlásit na našich stránkách pomocí on-line formuláře. Své dotazy můžeš směřovat na tuto adresu, na adresu ředitele školy (milan.buban@biblickaskola.cz) nebo telefonicky na +420739600112.

P.S.: Pokud přijdete na školu dva, jeden z vás může uplatnit slevu 3600,- na školném!