pátek 29. ledna 2016

Vyšší odborná škola misijní a teologická v lednu 2016

Zkouškové období 

Leden je vysilující měsíc v období každého školního roku na každém typu školy. Je třeba složit účty, jak jsme plnili povinnosti, psali seminární práce, referáty, potýkali se s průběžnými zkušebními testy znalostí v jednotlivých předmětech a pak na závěr získat zápočet a složit zkoušku.

Studenti 1. a 2. ročníku denní formy vzdělávání se podrobili osmi (8) zkouškám a deseti (10) zápočtům. Zkoušky byly náročné, neboť kredity získané na VOŠMT se přetransformují do systému Global University. V závěru, pokud student splní všechny požadavky, získá titul Bakalář biblické a systematické teologie. Za jménem může uvádět B.A., zkratku tohoto akademického titulu.

Studenti 3. ročníku denní formy vzdělávání se v tomto zimním období od 1. září do Vánoc podrobili odborné praxi. Žili ve sborech AC: museli se plně ponořit do práce daného sboru a seznamovat se s jeho činností a účinně se zúčastňovat jeho aktivit. Čtyři studenti odbornou praxi plnili mimo naši republiku (USA, Austrálie). Rovněž museli odevzdat 75 % čistopisu svojí absolventské práce.

Je možno konstatovat, že studenti 1., 2. i 3. ročníku v lednovém zkouškovém období obstáli.

Témata Knihy Skutků 

V posledním týdnu v lednu 2016 proběhlo blokové vyučování Témata Knihy Skutků. Přednášel a semináře vedl dr. David Courey, děkan magisterského studia na CTS v Bruselu. Obsah přednášek a seminářů doplňoval a rozšiřoval poznatky, které získají studenti v předmětech Kniha Skutků a Pneumatologie.

Přednášející živě komunikoval se studenty, navazoval rozhovory o přestávkách mezi přednáškami i mimo vyučování. Byl na škole již podruhé, rád se k nám vrátil, protože se mu mezi studenty biblické školy, jak sám řekl, moc líbí.

Letní období tohoto školního roku 

1. února 2016 vstoupíme do dalšího – letního období školního roku 2015/2016. Prosíme Pána Ježíše i Ducha svatého, abychom byli zdraví a abychom splnili všechny úkoly, které pro nás připravil náš Pán.

Mgr. Alena Vršťalová
13:55Milan Buban

pátek 1. ledna 2016

PF 2016


Drazí přátelé biblické školy v Kolíně. 

Přejeme Vám požehnaný nový rok, 
pevné zdraví a blízkost Ježíše Krista. 
Děkujeme Vám zejména za modlitby, 
které za nás vyslovujete v Boží přítomnosti.
Kéž jsou naši synové jak štěpy, krásně urostlí v svém mládí. Naše dcery ať jsou jako sloupy vytesané podle chrámového vzoru. Žalm 144,12
17:00Milan Buban