neděle 20. února 2011

Projekt REDAKTA

RED - redakce. Navrhněte nám věcné či jazykové korektury učebního textu.
AKT - aktualizace. Navrhněte nám aktuálnější poznatky, než jsou v učebnici.
A - adaptace. Navrhněte nám další knihy dostupné v češtině nebo slovenštině.

Rozhodující úlohu v distančním studiu hraje učebnice, která je speciálně upravena pro samostatné studium. S nadsázkou se dá říci, že učebnice je hlavním vyučujícím. Obsahuje totiž interaktivní prvky, jež jsou popsány na http://globaluniversity.cz/div.html.

Studijní materiály jsou na Global University vytvářeny odborníky z teologických fakult. Autor učebnice má nelehký úkol vytvořit nadkulturní studijní text srozumitelný studentům na celém světě. To je důvod, proč se autoři učebnic Global University nemohou zabývat podrobnostmi, ale snaží se vytvořit základní studijní materiál pro pochopení příslušného předmětu.
Zároveň však Global University vybízí národní kanceláře po celém světě, aby hledaly způsoby, jak jednotlivé učebnice přizpůsobit místním požadavkům.
Toho využívá projekt REDAKTA.

Projekt REDAKTA má dva okruhy:
  1. Veřejný, do kterého se mohou zapojit všichni uživatelé materiálů Global University pomocí odkazu: http://globaluniversity.cz/redakta.html
  2. Odborný, který je zajišťován tutory Global University: http://globaluniversity.cz/personal.html
Návrhy veřejné i odborné se shromažďují u ředitele národní kanceláře, který zajistí jejich posouzení a případné zapracování do příštího vydání učebnice.

sobota 12. února 2011

Před rokem - 12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe

12. února 2010 haitský prezident Préval vyzval svůj národ ke třem dnům modliteb a půstu. Na tuto historickou výzvu reagovalo přes 1 milion Haiťanů.

Zástupy se shromáždily přímo u prezidentského paláce v Port-Au-Prince. Když pastor René Joseph, který měl shromáždění na starost, začal úvodní modlitbu, stáli Haiťané s rukama pozdviženýma k nebi a zoufale volali k Všemohoucímu, aby jim odpustil a uzdravil jejich zemi.

První den se dostavil také premiér Haiti. Nepromluvil však k zástupům, jen tam prostě stál a více než hodinu plakal. Pak na pár hodin odjel, aby se vrátil spolu s prezidentem Prévalem. Prezident promluvil k lidem a když potom volal k Bohu, aby uzdravil jeho zemi, pastoři na něj vložili ruce a žehnali mu.

Lidé se v pokání obrátili k Bohu a On byl potěšen.
12. února 2010 se nad Haiti otevřelo nebe.

čtvrtek 10. února 2011

Misijní výjezd studentů VOŠMT do Bosny a Hercegoviny

Římanům 15,18-19 Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Ducha, aby pohané přijali evangelium. Tak jsem celý okruh od Jeruzaléma až po Illyrii naplnil Kristovým evangeliem.
V dubnu před Velikonocemi pojedou sedm studentů VOŠMT, ředitel s manželkou a misionář Václav Bednář do Bosny a Hercegoviny. Cílem výjezdu je podpořit misijní práci Davida Simona, který pracuje v Banja Luce mezi vysokoškoláky. Tým biblické školy stráví několik dní také v Bihaći pod vedením misionářů z „Operace mobilizace“.

Misijní výjezd studentů potřebuje od církve podporu modlitební i finanční.
Chceme s sebou přinést evangelium v moci divů a zázraku, v síle Ducha Božího.
Příspěvek na misijní výjezd pošlete na účet VOŠMT: 0420344379/0800 var. symbol 91127

Bosna a Hercegovina se člení na dva celky: Federaci Bosny a Hercegoviny a Republiku srbskou. Hlavní město Bosny a Hercegoviny a Federace Bosny a Hercegoviny je Sarajevo. Hlavní město Republiky srbské je Banja Luka.

Celá Bosna a Hercegovina má asi 3,8 mil. obyvatel, z toho 48% tvoří Bosňané, 37% Srbové a 14% Chorvati. Bosňané jsou většinou muslimové (40%), Srbové – pravoslavní (31%), Chorvaté – katolíci (15%).

V roce 1992 začala na území válka, která skončila v roce 1995 tzv. Daytonskou mírovou dohodou. Na počátku války bojovali Chorvaté s muslimy proti srbským ozbrojencům. V polovině války vznikl samostatný konflikt mezi Chorvaty a muslimy. V občanské válce zahynulo asi 200 000 lidí.

V Bosně a Hercegovině je jen okolo sedmi set (700) evangelikálních křesťanů, z toho v Republice srbské je jich asi padesát (50).

Bosna je prostředí, které nezná protestantskou tradici, ale Boha jako stvořitele znají téměř všichni skrze pravoslavnou nebo katolickou tradici.

Víte, že Illyrická země, k jejímž hranicím došel apoštol Pavel, ležela na Balkánském poloostrově směrem na jih od dnešní Bosny a Hercegoviny?

pondělí 7. února 2011

Změna pokladních hodin VOŠMT

Vzhledem k dlouhodobé nemoci ekonomky sestry Hlínové
stanovím až do odvolání pokladní hodiny Vyšší odborné školy misijní a teologické takto:
Pondělí od 15 do 17 hodin.


Své finanční povinnosti vůči VOŠMT můžete též uhradit převodem z účtu na účet školy:
0420344379 / 0800.
Nezapomeňte vždy uvést účel své platby ve zprávě pro příjemce.

V případě dotazů pište na vosmt@vosmt.cz nebo volejte řediteli.

Milan Buban
ředitel VOŠMT
mobil: 737125720

pátek 4. února 2011

Vyučovací předměty letního semestru, tj. období

V letním období se na biblické škole vyučuje těmto předmětům:

Anglický jazyk  (John A. Connor, B.Sc.)
*Křesťanská pedagogika (Mgr. Alena Vršťalová)
*Novozákonní řečtina (ThMgr. Jaroslav Fér)
*Bible a církev (Peter Hronec, DiS.)
Pneumatologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
Christologie a soteriologie (Vladimír Rafaj, M.A.)
*Křesťanské vůdcovství (biskup Martin Moldan)
*Dějiny letničního a charismatického hnutí (Bc. Radek Smetana)
*Lidé a jejich víra (Andrea Morrison, B.Sc.)
Školní modlitby a bohoslužby (Mgr. Milan Buban, M.A.)
Diakonická praxe (Milan Buban a Petr Berdar, DiS.)
Průběžná misijní praxe (Milan Buban, Petr Berdar, Marie Tesárková a Yvona Bubanová)
Souvislá misijní praxe (Milan Buban a Vladimír Rafaj) 

Předměty označené hvězdičkou vyučujeme podle požadavků bakalářských studií na Global University.
Všechny uvedené předměty jsou uznány programem Ezdráš pro další vzdělávání duchovních pracovníků.

úterý 1. února 2011

Nápisy na školním autě

Na školním autě máme tyto nápisy:
Biblická škola Kolín
Měníme věčnost
Biblická škola Kolín je společný název pro vzdělávací programy, které v Kolíně nabízíme.
  1. VOŠMT (dříve LBA) vznikla v roce 1992 jako program s akreditací ministerstva školství a dnes má asi 200 absolventů.
  2. Ezdráš působí od roku 1999 a zajišťuje další vzdělávání duchovních pracovníků Apoštolské církve. Všichni naši pastoři jsou povinni se vzdělávat.
  3. Global University je misijní korespondenční biblická škola. Jejím cílem je zachraňovat ztracené a vzdělávat zachráněné všude tam, kam se dostane pošta. 
Měníme věčnost

Věčnost nezměníme, když už tam budeme.
Ale dokud jsme na zemi, můžeme změnit věčný osud lidské duše.
Můžeme změnit osudy lidí, kterým zvěstujeme evangelium.
Když evangelium přijmou, nebudou trávit věčnost v pekle, ale v nebi.