čtvrtek 12. září 2013

Adaptační kurz

Ve dnech 5. a 6. září vyjeli studenti VOŠMT na adaptační kurz do Českého ráje. Během dvou dní urazili necelých 22 km. Kromě vzdálenosti a náročného terénu čelili nejrůznějším aktivitám. Cílem „adapťáku“ bylo poskytnout studentům prostor k poznání sebe i poznání se navzájem a tradičně-netradičně tak zahájit školní rok.

Fotografie

Kromě GPS záznamu trasy poskytujeme k nahlédnutí sestřih pořízených videjí a výběr z fotografií.
 

Sestřih videa

pondělí 17. června 2013

Školní rok 2013/14 v programu Misijní a teologická činnost

S radostí oznamujeme potenciálním uchazečům, že Vyšší odborná škola misijní a teologická v Kolíně otevírá nový ročník v oboru Misijní a teologická činnost. Uchazečům nabízíme možnost strávit tři roky denního studia praktickým a teologickým výcvikem pro službu v církvi či na misijním poli.

Jak to na škole vypadá?
Na webovém albu jsou k dispozici vybrané fotky z minulých školních let. Školní rok 12/13 si například můžete prohlédnout zde.

Co se na škole učí?
Teoretická část výuky je zachycena v učebním plánu na našich stránkách. Nahlédnout jej můžete pod tímto odkazem.

Jak se přihlásit na přijímací zkoušky?
Použít můžete on-line formulář na našich stránkách. Jakmile ho vyplníte, sdělíme Vám obratem přesné pokyny k přijímacímu řízení. Termíny přijímacích pohovorů jsou stanoveny na:
  • 24.6
  • 30.8
  • 30.9

Musím na VOŠMT chodit do školy?
V případě denního studia je účast na denním vyučování a praxi podmínkou. Pro zaměstnané uchazeče platí možnost kombinovaného studia, které je podmíněno absolvováním víkendového vyučování několikrát za semestr.

O jaký druh vzdělání se jedná?
Vedle označení DiS. za vyšší odborné vzdělání obdrží náš absolvent denního či kombinovaného studia titul B.A. v oboru Biblické a systematické teologie. Bakalářský obor je plně integrován do standardního vyššího odborného studia a je plně akreditován ve spolupráci s celosvětově rozšířenou křesťanskou institucí Global University (původně ICI).

čtvrtek 16. května 2013

Evangelizace v Kolínském parku

Evangelizace byla připravena podobně jako open air koncert s převahou mluveného slova. Představení bylo zorganizováno pod vedením učitele Bc. Petra Berdara, který vystoupení moderoval a účinkoval v připravených minidramatech – scénkách.

Představení bylo sestaveno jako ukázka práce studentů Vyšší odborné školy misijní a teologické v Kolíně. Lidé procházející příjemným prostředím parku si mohli poslechnout písně, ilustrativní minikázání a osobní svědectví (zkušenosti s Bohem) studentů i moderátora. Program byl obohacen dvěma scénkami v podání studentů VOŠMT s názvem „Židle hříchu“ a „Give me your heart“ (GMYH).

Studenti, kteří zrovna neúčinkovali, rozdávali pozvánky na Noc kostelů 24. 5. 2013 – akci místního sboru Apoštolské církve, případně evangelizační brožury. Vystoupení bylo oživeno grilováním a rozdáváním bonbónů dětem – 15. květen je vyhlášen OSN jako Mezinárodní den rodiny.

Během pouliční evangelizace pracoval ve školní budově modlitební tým pod vedením bratra ředitele.

Studenti oslovovali kolemjdoucí a zvali je na následnou akci ve školní budově od 17.00 hod., kde byl připraven film Cirkus Motýl (Butterfly Circus) s Nickem Vujicicem v hlavní roli a jeho svědectví, které by film doplnilo (dostupné na You Tube). Tým, který účinkoval v Komenského parku se přesunul do školní budovy a čekal na pozvané. V 17.15 byl dvacetiminutový film promítnut i se silným svědectvím hlavní postavy.

Akci hodnotím pozitivně, studenti vystupovali s jistotou, v Komenského parku v Kolíně zaznělo evangelium a na nás je, abychom věřili Bohu, že může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit (ČEP Ef 3,20).

Ing. Yvona Bubanová, učitelka praxe

čtvrtek 2. května 2013

Video z misijního výjezdu a soutěž o nejlepší bethesdu

Na misijním výjezdu byla vyhlášena i soutěž o nejlepší Bethesdu. Její podmínky a smysl odrážejí realitu výjezdu, na němž se jeho osmnáct účastníků potýkalo s omezenou kapacitou sociálního zařízení, nedostatkem teplé vody a s logistickými komplikacemi. Bethesda představuje místo, jehož je potřeba dosáhnout za účelem přežití. Je to tedy svým způsobem plán na přežití v případě katastrofického scénáře, kdy se protievropský diktátor Stojan Jakotyč chopí v chorvatsku moci, uzavře hranice a vyhlásí stanné právo. Tři účastníci soutěže byli odměněni přiměřeným ocenením. Toto jsou jejich návrhy:

pondělí 22. dubna 2013

Reflexe misijního výjezdu do Chorvatska

Několik účastníků misijního výjezdu publikovalo ve svých veřejných zápisnících reflexe letošního misijního výjezdu VOŠMT.

středa 27. února 2013

Uvedení do pedagogického výzkumu


Dne 26. 2. 2013 se uskutečnil seminář s názvem Uvedení do pedagogického výzkumu.
Seminář byl určen pedagogům biblické školy a členům Rady biblické školy.
 
Našimi lektorkami byly pracovnice Ústavu pedagogických věd na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity: Dr. Klára Šeďová a Mgr. Zuzana Šalamounová.
Zázemí pro seminář nám vytvořil sbor Apoštolské církve v Brně.
 
Lektorky nám představily základní rysy kvantitativního a kvalitativního výzkumu.
Jako ilustraci použily dva články ze sborníku Studia Paedagogica (viz níže).
 
Články ilustrující kvantitativní a kvalitativní výzkum:
Literatura pro další studium:
ŠVAŘÍČEK, Roman et al. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007, 377 s. ISBN 978-80-7367-313-0.

14:11Milan Buban

pátek 22. února 2013

O nezbytnosti formálního vzdělávání na VOŠMT


V Apoštolské církvi se vzdělávání uskutečňuje informálním, neformálním a formálním způsobem. Informální učení se odehrává v běžném životě církve bez systematického vlivu učitele. Je bezděčné a všeobecně dostupné, avšak též neorganizované a útržkovité. Neformální vzdělávání probíhá v různých kurzech pod vedením lektora. Je sice aktuální, avšak zároveň velmi výběrové. Formální vzdělávání je pro Apoštolskou církev nezbytné kvůli své ucelenosti, kvůli potřebě duchovního růstu, kvůli apoštolské korekci a kvůli kontextualizaci našeho evangelia.
Rysy formálního vzdělávání na VOŠMT
Ucelenost
Podle 2. Timoteovi 3,16 bylo Bohem vdechnuto veškeré Písmo, tj. všech 66 knih biblického kánonu. Má-li být duchovní pracovník v Apoštolské církvi důkladně vystrojen ke službě (verš 17), musí znát každé slovo, které vychází z Božích úst (Matouš 4,4). Duchovní pracovník Apoštolské církve by měl znát celou Bibli. Tu na VOŠMT vyučujeme z pohledu biblické, systematické a praktické teologie, v souvislostech se všeobecně vzdělávacími předměty a v kontextu praktické přípravy, jež obsahuje modlitby, bohoslužby a misie.
Duchovní růst
Křesťan duchovně neroste, když se stále točí jen kolem abecedy Boží řeči (Židům 5,12). Nestačí jen to, co pochytíme na bohoslužbách nebo v kurzech. Křesťan, a zejména duchovní pracovník, by měl Bibli pilně studovat, aby se stal dokonalým, tzn., aby měl návykem vycvičené duchovní smysly k rozsuzování dobrého a zlého (verš 14). Na VOŠMT studenty vedeme k pilnému zkoumání Písma a k návykům vedoucím k hlubokému duchovnímu životu s Bohem.
Apoštolská korekce
V prvotní církvi bylo korekcí doktríny pověřeno dvanáct apoštolů. V Apoštolské církvi je tento model aplikován na Radu církve, která střeží doktrinální normu a za pomoci VOŠMT ji implementuje v církvi. Nejde nám o ovládání lidí, ale o systematické vysvětlování pravdy za použití gramaticko-historické metody výkladu. Vyučování na VOŠMT je přirozeným nástrojem prevence doktrinálních omylů.
Kontextualizace evangelia
Misijním principem apoštola Pavla byla kontextualizace evangelia. Pavel si uvědomoval, že Písmo musí vysvětlovat jinak Židům a jinak pohanům (1. Korintským 9). Máme-li vysvětlit evangelium Čechům, musíme se přiblížit také jejich touze po vzdělání.

Milan Buban

čtvrtek 7. února 2013

Takového Krista jsme přijali do svých životů!4. února 2013 začalo letní období a první hodinou byly ranní školní modlitby, které jsou součástí předmětu odborná praxe. Praxe se na biblické škole dělí na průběžnou a souvislou, ranní školní modlitby jsou obsahem průběžné praxe. V rámci souvislé praxe pojedou studenti na misijní výjezd do Rovinje v Chorvatsku ...

Už tento úvod se nezaujatému čtenáři může zdát nezáživný, ale student má organizační informace rád, protože pak ví, co jej čeká, na co se má připravit a kde má být včas. :-)

Jelikož se stále nacházíme na ranních modlitbách, je třeba myslet na to, za co se budeme modlit a jak budeme studenty motivovat Slovem od Boha. Chceme, aby byla praxe studentů naplněna Boží vůlí a vedena Duchem svatým.

Četli jsme si Žalm 24, kde se píše, že požehnání od Hospodina dosáhne ten, kdo má ruce čisté a srdce ryzí, kdo se dotazuje na jeho vůli.
To my jsme ti, kdo se dotazují na Hospodinovu vůli a usilují o srdce čisté a ruce ryzí!

Žalm 24 přestavuje Hospodina jako mocného bohatýra v boji, jako Krále slávy.
Prorok Izajáš nazývá Mesiáše – Ježíše Krista - Božským bohatýrem (Iz 9,6).
V knize Zjevení čteme o Ježíši Kristu, který je popisován jako jezdec v čele vojska, jako Král králů a Pán pánů, který bude soudit národy a zničí zlo mečem svých úst.
Takového Krista jsme přijali do svých životů!

Možná budeme čelit zlému v nás i okolo nás, budeme čelit povinnostem, nepříjemnostem, nedostatku peněz i pochopení ...
Ale bojujme!

Známe krále Aragorna z filmu "Pán prstenů - Návrat krále", který před černými vraty Mordoru vyzývá vojsko Rohanu a Gondoru, aby zůstalo stát, aby bojovalo. Vojsko čelí ohromné přesile zla a
Aragorn říká: “Možná někdy selžeme, ale dnes ne, dnes budeme bojovat!“

Chtěla bych povzbudit studenty a říct: “Možná jsme někdy selhali,
ale dnes ne!
ale v tomto semestru ne!
tento semestr budeme bojovat!
začneme s čistým štítem jako nová stvoření!
zůstaneme stát a budeme bojovat, protože Hospodin, bohatýr v boji, stojí na naší straně!

Budeme se modlit, abychom měli srdce ryzí a čisté ruce, abychom zvládli studijní povinnosti letního období školního roku, aby Bůh Otec požehnal plánované akce odborné praxe, které jsou před námi.

Yvona Bubanová

14:09Milan Buban

pondělí 4. února 2013

Podnět pedagogické rady

V počtu devíti členů jsme minulý týden zasedli k pravidelné pedagogické radě. Kromě běžných informací o studijních výsledcích, o stavu domova mládeže nebo o školních akcích přišlo na přetřes téma nové, nanejvýš zajímavé a vyzývající. S nástupem nového studijního programu, který je spojen s mnohým průkopnictvím na poli administrace, evidence, výuky i praxe, se vynořila myšlenka zavedení takzvaného „Kodexu učitele“, který by definoval vítané a snad i nezbytné odborné, názorové, osobnostní a etické rysy ideálního učitele. V brainstormingu toho pozdního odpoledne přišli kolegové k následujícímu:
Po odborné stránce musí učitel teoretických předmětů dosahovat nejméně magisterského vzdělání (min. M.A. cand.). Měl by aktivně publikovat. Učitel odborných předmětů by měl být odborníkem z praxe. Udělení výjimky je možné u silných osobností, které navzdory absenci formálního vzdělání prokazují vysokou úroveň odbornosti.
Teologické pozice učitele musí respektovat učení o věrohodnosti Písma, gramaticko-historickou metodu, letniční pneumatologii a christologii.
Učitelova osobnost může být různá. Ať už však bude jakákoli, měl by mít neustálou touhu zdokonalovat se a odevzdávat studentům dobrý příklad.
Mezi jeho etické hodnoty by se měla počítat upřímnost, kterou studenti oceňují, a důslednost uplatněná při výuce. Řebříček priorit by měl stavět na nejvyšší místo Boha, pak rodinu a pak službu.
Kodex učitele bude vznikat během následujících měsíců. Přispívat do něj mohou demokraticky všichni členové pedagogické rady. Věříme, že takovýto kodex předejde nedorozuměním a představí školu v pravdivějších rysech. Vždyť to, čím škola je, se nepozná podle názorů a dojmů, ani podle názvu a stanov, ale podle toho, co se skutečně děje ve vyučovacích hodinách.

neděle 27. ledna 2013

Kurz Pneumatologie

Biblická škola v Kolíně se opět zahemžila studenty. 

Ve dnech 21. až 25. ledna 2013 jsme zde měli profesora, který působí na teologickém semináři v africkém Togu. Na pět dnů u nás vznikla dočasná studijní skupina složená z 37 studentů denního a kombinovaného vzdělávání na VOŠMT, dále z distančních studentů Global University, ze studentů EZDRÁŠE a z těch, kteří si přišli jen poslechnout zajímavé přednášky (AUDIT).

Pneumatologie je nauka o Duchu svatém a vyučující Bernard Smith ji podal z perspektivy letniční teologie. Jako učebnice nám posloužila klasika od profesora Stanleyho Hortona “Co říká Bible o Duchu svatém”. Všichni studenti si napsali dva průběžné testy. Studenti EZDRÁŠE a denního vzdělávání na VOŠMT navíc v pátek absolvovali závěrečnou písemku. Ostatní, kteří usilují o bakalářský kredit v kombinovaném či distančním režimu, budou psát oficiální testy Global University.

Zde je pár reakcí od studentů:
„Učitel je Boží muž s přehledem, jasným výkladem a obrovským povzbuzením, motivuje ke konkrétnímu životu s Bohem. Na něm to bylo vidět. Děkuji.“
„Před studiem tohoto předmětu je dle mého názoru nutné dobře znát Starý Zákon. Za opačného předpokladu je předmět náročný.“
„Cítím, že pan Smith je velmi pomazaný. Děkuji mu za přednášky, které musely být jistě pro něj velmi náročné.“
„Byla jsem požehnána učitelem, obsahem učiva, množstvím učiva, osobními zkušenostmi vyučujícího i prostředím, kde výuka probíhala, děkuji za možnost zúčastnit se předmětu.“
„Bylo to náročné, ale ne jako vždy. Učitel věděl, o čem mluví. Určitě jsem obohacen.“
18:34Milan Buban

pondělí 14. ledna 2013

Výhled na nový semestr

Evangelizace v Olomouci
Zimní semestr školního roku 2012-13 nám ukázal, jak přínosná a radostná může být spolupráce se studenty odhodlanými něčemu se na biblické škole naučit. Je za námi imatrikulace, dny otevřených dveří a praktický kurz soudobé evangelizace v Olomouci.

Minulé dny otevřených dveří
Povzbuzení zdarem těchto událostí vyhlížíme do semestru letního, který přináší misijní výjezd studentů do chorvatské Rovinje na pomoc českým misionářům.

V tomto čase milosti, kdy Bůh utěšil biblickou školu skvělými studenty, plníme úkol zavádění nového tříletého programu, který běží teprve od září. Mnoho věcí se mění, svůj základní ráz místa, kde Bůh mění životy, aby změnil svět, si škola zachovává.

Pro zájemce, zvědavce a kolemjdoucí proto platí pozvání na jarním dny otevřených dveří s misijním banketem, které se uskuteční ve dnech 26. - 27. 4. 2013. Bližší informace naleznete na stránkách www.vosmt.cz.

Za zaměstnance školy
Michael Buban