úterý 23. října 2018

OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ

MODULÁRNÍ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že školní rok má 8 modulů,
- každý modul trvá 28 dní.
- Modul vždy začíná víkendovými vyučováním (pátek-sobota),
- dále pokračuje buď samostatným studiem doma (kombinovaní studenti) nebo studiem ve třídě (denní studenti).
- 4. neděli po víkendovém vyučování studenti odevzdávají písemné úkoly.
- 28. den po víkendovém vyučování si studenti mohou napsat závěrečný test.

OTEVŘENÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že uchazeči mohou nastoupit kdykoliv během roku, na začátku každého z 8 modulů, a nemusí čekat na začátek školního roku.
- Studovat mohou v uceleném programu (Global University, VOŠMT, EZDRÁŠ),
- nebo bez zařazení, pro vlastní obohacení (AUDIT).

INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ znamená,

- že jsou všichni denní a kombinovaní studenti v jedné studijní skupině.
- Nejdřív všichni společně absolvují víkendové vyučování
- a potom zůstanou ve spojení přes aplikací Google Classroom.


OTEVŘENÉ MODULÁRNÍ INTEGROVANÉ VYUČOVÁNÍ se uskutečňuje v Kolíně a částečně v Brně. Rozpis je dostupný z: https://vosmt.cz/vikendove-vyucovani/
8:29Milan Buban

sobota 6. října 2018

Zveme Vás na dny otevřených dveří biblické školy v Kolíně

Dny otevřených dveří se konají vždy v rámci víkendového vyučování. 


Co u nás zažijete? 

 • Koinonii s našimi studenty a učiteli. 
 • To jest neformální sdílení, společné chvály, modlitby za osobní potřeby.
 • Vyučování nabité informacemi, ale hlavně přítomností Ducha svatého. 
 • To vše pod autoritou Božího slova. 
 • Prohlídku školy a přijímačky na nečisto, které možno uznat jako řádné. 

Ale to není všecko! 

Každé víkendové vyučování je zároveň příležitost začít studovat v některém ze tří našich programů: 
 1. VOŠMT 
 2. Global University 
 3. EZDRÁŠ
Už nemusíte čekat na začátek školního roku. 
Kterékoliv víkendové vyučování je zároveň začátkem celého studia. 

Že nechcete studovat v žádném programu? 

 • Pak pro Vás máme režim AUDIT, kdy můžete přijít jen jako posluchači. 
 • Nemusíte dělat žádné domácí úkoly. 
 • Rozpis víkendového vyučování a zároveň otevřených dveří najdete zde:

pátek 14. září 2018

Rady (nejen) kombinovaným studentům

Následující rady vám pomohou plynule projít studiem a uspět u závěrečného testu.


 1. Vždy ke konci týdne, třeba v pátek, si naplánujte, kdy a kde budete příští týden studovat. Najděte si klidné místo a tam studujte nejméně dvě hodiny třikrát týdně. Například v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Klidné místo je tam, kde na vás alespoň dvě hodiny nikdo nepromluví  a kde vám nikdo nezavolá na mobil.
 2. Zřiďte si "myslánku", tj. poznámkový sešit nebo diktafon, kde budete zaznamenávat, co vás během studia napadne, a nemusí to být nutně přímo spojené s předmětem. Ke svým myšlenkám se pak můžete kdykoliv vrátit a rozvinou je. Takto vznikají skvělé články do časopisů nebo příspěvky na blog. 
 3. Najděte si "vrbu", tj. klidného inteligentního člověka, který si na vás udělá čas, abyste mu převyprávěl(a), co právě studujete, co vás zaujalo, s čím souhlasíte a co je v rozporu s vaším názorem. Takovým člověkem může být vaše manželka či manžel, rodiče, spolužák nebo babička.
 4. Ptejte se, když něčemu nerozumíte. Ptejte se učitele, ptejte se spolužáků. Že něčemu nerozumíte, zjistíte otázkou: "Jak bych tohle vysvětlil kamarádovi?" Pokud při studiu používáte Google Classroom, brzy zjistíte, že se můžete ptát jednak na společném streamu jednak e-mailem, který zašlete jednotlivcům ze své studijní skupiny. 
 5. Vytrvejte. Prosím Pána Ježíše, aby vám dal Ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali a pochopili, jak aktuální je poselství Bible pro vás, pro církev i pro svět. Poznání pravdy přináší do srdce radost. Získáte sebejistotu a budete směle zvěstovat evangelium. 
14:33Milan Buban

pátek 9. února 2018

Studujte s námi Christologii

Vyučující: Slávka Fridrichová, M.A.
Termín: 16. - 17. 2. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
 Anotace: Ježíš je víc než historická postava. Je klíčem k pochopení vesmíru, dějin a života. Student teologie nemůže obejít systematické pochopení života a díla Ježíše Krista.

 1. První část předmětu seznamuje s Kristovou činností ještě před jeho narozením v Betlémě. Podílel se na stvoření světa, zjevoval se vyvoleným osobám Starého zákona, proroci předpověděli jeho vtělení. 
 2. Druhá část pojednává o Kristově inkarnaci. Student se seznámí s různými pohledy na Kristovo vtělení i na jeho dílo smíření. 
 3. Třetí část se věnuje Kristovu přítomnému dílu v nebesích a jeho druhému příchodu. V této závěrečné části jsou uvedeny novodobé trendy v christologii a biblické principy, kterých se musíme držet, kdykoliv mluvíme o našem Pánu a Spasiteli. 
Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/
13:06Milan Buban

pondělí 15. ledna 2018

Studujte s námi Literaturu Nového zákona

Vyučující: Michael Buban, MTh
Termín: 27. - 28. 1. 2018
Rozsah: 12 × 45 minut
Místo: VOŠMT, Kmochova 248, Kolín
Tematický plán:

1. Pozadí Nového zákona – svět pisatelů NZ
- Intertestamentární období (2 hodiny)
- Palestina a judaismus v Ježíšově době (2 hodiny)
Římská říše v Pavlově době (2 hodiny)

2. Exegeze Nového zákona – stručný úvod do jednotlivých knih
- Evangelia a synoptický problém (2 hodiny)
- Pavlovy epištoly (2 hodiny)
- Obecné epištoly (1 hodina)
- Apokalypsa (1 hodina)

3. Teologie Nového zákona – rozmanitost a jednota NZ teologií
- Pohledy na Pavla
- Janovská, lukášská a pavlovská pneumatologie
- Novozákonní eschatologie

Přihlásit se můžete pomocí obvyklého on-line formuláře: https://globaluniversity.cz/sef/

20:18Milan Buban

pondělí 1. ledna 2018

Do nového roku přejeme požehnání od Boha

Drazí čtenáři.

Do nového roku Vám přejeme požehnání od Boha, Jeho blízkost a moudrost Ducha svatého. 

Vážíme si Vaší přízně a jako škola doufáme, že v novém roce budeme moci ještě lépe vyhovět Vašim vzdělávacím potřebám.

Chceme Vás informovat o nové nabídce vyučování ve sborech. Nyní si můžete z VOŠMT vyžádat učitele, který by ve Vašem sboru vyučoval ve smluveném rozsahu a na vybrané téma (viz vosmt.cz/sbor).

Dále bychom Vás rádi upozornili na nabídku víkendového vyučování v Kolíně (viz vosmt.cz/víkendy).

Všechny uvedené vzdělávací aktivity jsou slučitelné s bakalářským programem, který nabízíme ve spolupráci s Global University.

0:30Milan Buban