pátek 20. listopadu 2015

VOŠMT v době od 1. října do 15. listopadu 2015

Imatrikulace

Na začátku října 2015 škola prožívala dvě význačné události, které se uskutečnily v kolínské synagoze.
7. 10. 2015 bylo imatrikulováno 13 studentů 1. ročníku denní i kombinované formy vzdělávání.
Též bylo promováno 5 bakalářek Global University, které vystudovaly prostřednictvím VOŠMT.
Získaly titul Bakalář biblické a systematické teologie. Za jménem mohou uvádět akademický titul B.A.
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel VOŠMT a národní ředitel Global University pro ČR,
M. Moldan, MBA, biskup AC,
a B. Wojnar, pastor sboru AC v Českém Těšíně a první národní ředitel GU pro ČR,
přednesli slavnostní řeč k této významné události, jíž bylo přítomno mnoho hostů jak příbuzných imatrikulovaných a promovaných, tak pastorů a členů AC.

Rada biblické školy

Rada biblické školy (RBŠ) zasedala dle celoročního plánu své činnosti pro školní rok 2015/ 2016. S potěšením vyslechla zprávu ředitele školy o činnosti studentů v rámci odborné praxe i o početním stavu studentů VOŠMT v tomto školním roce.
Denní forma vzdělávání
1. roč. - 13 studentů
2. roč. - 4 studenti
3. roč. - 6 studentů
Celkem 23 studentů
Kombinovaná forma vzdělávání
12 studentů plní podmínky této formy vzdělávání.
Celkem na biblické škole studuje v obou formách vzdělávání 35 studentů.
Ředitel školy informoval též o plánu misijní odborné praxe pro tento školní rok. Zmínil se, jak je třeba postupovat k získání další akreditace pro VOŠMT (je schválena MŠMT do roku 2018). Členové RBŠ vyslechli též zprávu o činnosti Školské rady při VOŠMT za uplynulý školní rok 2014/ 2015.

Bílá pastelka

Skupina studentů biblické školy vešla do ulic Kolína, aby splnila podmínky prodeje bílých pastelek pro získání financí na uspokojení potřeb nevidomých a slabozrakých.
Organizátoři této celostátní akce Bílá pastelka se již řadu let obracejí na studenty naší školy o pomoc, protože naši studenti jsou dle nich odpovědní a s lidmi jednají nevtíravě (neboť se přitom modlí – poznámka pisatele).

Měnit svět modlitbou

Wojnar Benjamin z Nadačního fondu NEHEMIA 14. 10 2015 seznámil studenty s projektem Měnit svět modlitbou a představil studentům aktuální témata týkající se misijní práce ve světě. Studenti se modlili za Boží požehnání tohoto projektu a za misijní práci AC ve světě (v rámci NEHEMIE).

Návštěva z Volgogradu

Na soukromé pozvání ředitele školy přijeli z Volgogradu do Kolína manželé Aleksej a Natalija. Treščevovi.
Treščev Aleksej je pastorem sboru ve Volgogradu a biskupem Volgogradské, Saratovské a Astrachaňské oblasti.

29. 10. 2015 se uskutečnila snídaně s manžely Treščevovými. Studenti a zaměstnanci položili manželům několik otázek, např. Jak pracuje v jeho sboru mládež, Jak svobodná je církev v Rusku, Jak je zavedeno biblické vzdělávání členů církve – děti, mládež, dospělí apod.

1. 11. 2015 bratr Aleksej kázal v Malešově na bohoslužbě sboru AC Kolín. Zvolil téma Chci splnit Tvoje povolání. Bohoslužbu vedla studentka Ondriová Daniela, která je ve sboru AC Kolín na odborné praxi (v rámci 3. ročníku).
Po bohoslužbě se rozvinula zajímavá beseda, na níž členové sboru AC Kolín chtěli získat odpovědi na otázky týkající se rodinných vztahů v domácnosti manželů Treščevových (mají 10 dětí). Ptali se na postavení protestantské církve v pravoslavném Rusku, zajímali se o postavení ženy v Rusku a samozřejmě v církvi. Dotazovali se, jak je organizováno biblické vzdělávání v jeho sboru, jak u nich pracuje dětská besídka, co zajímá a jak žije mládež jeho sboru.

2. 11. 2015 sestra Natalija navštívila hodinu ruského jazyka v sextě kolínského gymnázia.
Hovořila se studenty na téma Jídlo. Doplnila v hodinách probírané téma o nové výrazy a recepty na jídla, která jsou oblíbená ve Volgogradu a jeho okolí.
Bratr Aleksej kázal ve VOŠMT pro studenty a zaměstnance na téma Křest v Duchu svatém.
Tímto kázáním se před odletem do Vladivostoku rozloučil se studenty i zaměstnanci VOŠMT.

Sjezd mládeže

Studenti se aktivně zúčastnili Sjezdu mládeže AC 2015 konaném v Kolíně.
Organizačně zajišťovali provoz sjezdu: hlídali vstup do budovy, zajišťovali pořadatelskou službu během seminářů, bohoslužeb a koncertů apod.
Prezentovali VOŠMT dramatickým zpracováním několika příběhů z Bible, historie a současnosti. Hlavní myšlenkou prezentace bylo Boží povolání. Ve scénce opakovaně zaznělo
„A kdo bude další?“ V této souvislosti zvali přítomné na návštěvu biblické školy v rámci Týdne otevřených dveří VOŠMT (9. až 13. listopadu 2015).

Učitelé z Austrálie

Manželé misionáři z Austrálie Bruce Chester, M.T.S., + Sandra Chester, M.A.,
dříve již v několika letech přednášeli na VOŠMT biblické předměty.
V tomto školním roce přicestovali na celý měsíc listopad. Přednášeli předmět Pneumatologie,
do konce listopadu budou přednášet předmět Mezikulturní komunikace.
20. a 21. 11. 2015 sloužili v pobočce VOŠMT v Brně pro studenty kombinované formy vzdělávání. Přednášeli předmět Život Ježíše Krista.
Věnovali se studentům i mimo vyučování. Účastnili se všech akcí pořádaných jednak pro studenty a jednak pořádaných samotnými studenty.
22. 11. 2015 sloužili na bohoslužbě sboru AC Kolín. Sloužili studentům na ranních školních modlitbách apod. 

Den biblické školy

Studenti Den biblické školy (8. 11.2015) většinou prožili ve svých domácích sborech, kde hovořili o VOŠMT, na níž studují.
Nedělní shromáždění sboru AC v Kolíně bylo v režii biblické školy. 
Mgr. M. Buban, M.A., ředitel školy, kázal na téma Osobní znovuzrození, pak se modlil za sbor AC Kolín.
Celou bohoslužbu uváděl M. Buban, B.A.
R. Abrahámová, B.A., vedla chvály se studenty VOŠMT.
Studentka 1. ročníku Z. Dibalová podala svědectví, jak přijala Pána Ježíše do svého srdce a jak jím byla přivedena na biblickou školu.
Všichni pastoři AC byli požádáni, aby v tento den udělali sbírku na podporu misijního výjezdu studentů v rámci odborné praxe, jež proběhne v březnu 2016.

Týden otevřených dveří

V týdnu od 9. do 13. listopadu 2015 mohli potenciální zájemci o studium na VOŠMT v Kolíně nahlédnout do vyučování, prohlédnout si budovu a zařízení školy i domova mládeže. Proběhl Týden otevřených dveří VOŠMT.
Zájemcům o studium na biblické škole se věnoval ředitel školy i studenti.

Modlitby za evangelizaci

Večer 11. listopadu 2015 od 18 hodin se studenti a zaměstnanci sešli ke společným modlitbám za evangelizační aktivity.
Bc. P. Berdar zaměřil vedení modliteb na práci Ducha svatého,
Michael Buban, B.A., zaměřil vedení modliteb na víru
a Ing. Y. Bubanová zaměřila vedení modliteb na evangelizační práci.
Přítomní se společně modlili za evangelizační aktivity, které si sami naplánovali (rozsvícení kolínského vánočního stromku 2015, čajovny apod.), za misijní výjezd na jaře 2016 v rámci souvislé odborné praxe, za studijní úspěchy i za zdraví.


12:20Milan Buban

středa 4. listopadu 2015

Praxe studentů na sjezdu mládeže Apoštolské církve


Podzimní prázdniny jsou využívány k relaxaci a odpočinku. Studenti VOŠMT tyto prázdniny vyplnili pomocí na Sjezdu mládeže Apoštolské církve, který se tento rok uskutečnil v Kolíně ve dnech 29. 10. - 1. 11. 2015. Tato pomoc spadá pod odbornou praxi, kterou studenti na škole vykonávají. 

Náplní souvislé organizační praxe na sjezdu mládeže bylo zajistit hladký průběh akce, tedy dohlížet na pořádek mezi účastníky, hlídat vstup do budovy, zajišťovat pořadatelskou službu během seminářů, bohoslužeb a koncertů. Studenti se v těchto úkolech dobře osvědčili a odvedli skvělou práci.

Dalším úkolem pro studenty bylo prezentovat biblickou školu. V rámci programu byl naší škole přidělen půlhodinový blok, ve kterém studenti předvedli dramatické zpracování několika příběhů z Bible, historie a současnosti. Zapojen byl také bývalý student VOŠMT a nynější vedoucí Odboru mládeže Apoštolské církve (OMAC) Martin Penc.

Hlavní myšlenkou prezentace školy bylo Boží povolání. Ve scénce opakovaně zaznělo: "A kdo bude další?" Lidé v minulosti byli povoláni Bohem a uposlechli. Studenti tímto vyzývali ostatní, aby uposlechli Boží volání a žili v souladu s povoláním, které pro ně Bůh připravil. 

Pokud Boží hlas někoho volá na biblickou školu do Kolína, její dveře jsou doširoka otevřené. 
A to doslova. 
Od 9. do 13. 11. 2015 na naší škole proběhne týden otevřených dveří. 
Všichni jsou srdečně zváni.

Rut Abrahámová a Milan Buban


P.S. Informace o týdnu otevřených dveří: http://vosmt.cz/tyden-otevrenych-dveri-listopad-2015/

11:28Milan Buban