pondělí 31. ledna 2011

Seminář Bůh a andělé

Od 24. do 28. ledna 2011
se na biblické škole
v rámci dalšího vzdělávání duchovních pracovníků
konal seminář Bůh a andělé.

Vyučující: Rev. Michael Bean, M.Min. z Indiany
Překladatel: Michael Buban z biblické školy v Kolíně
Studenti: Ve společné studijní skupině bylo 11 studentů z programu Ezdráš a 2 studenti bakalářského programu Global University

Studenti Ezdráše absolvovali 30 hodin přednášek, 
odevzdali písemnou zprávu o doplňkové četbě 
a napsali si závěrečný test.
Studenti Global University absolvovali 30 hodin přednášek, 
odevzdali seminární práci 
a doplňkovou četbu. 
Čeká je ještě napsání čtyř studijních zpráv a závěrečného testu.
To vše nejpozději 22. července 2011.

Další seminář pro vzdělávání duchovních pracovníků připravujeme na listopad 2011.
Vyučující: Bc. Radek Smetana
Předmět: Dějiny církve od reformace do 20. století

čtvrtek 27. ledna 2011

Norma pro písemné bakalářské práce

Na bakalářské úrovni každý předmět požaduje kromě nastudování učebnice také splnění těchto úkolů:
  1. Praktický úkol, který je podmínkou pro udělení zápočtu. Student má možnost využít právě získané poznatky tam, kde právě žije.
  2. Seminární práce, která reaguje na látku obsaženou v učebnici.
  3. Zpráva z doplňkové četby (pouze 3kreditové předměty), která reflektuje studentovu četbu odborné literatury.
Písemný projev studentů bakalářských programů musí odpovídat normě pro kvalifikační vysokoškolské práce.
Pro tento účel vydala Global University pokyny pro písemné bakalářské práce.
Čeští a slovenští studenti se mohou řídit normou českou.

středa 26. ledna 2011

Jedinečnost Bible

Celá Bible je nadpřirozeně vnuknuté Boží slovo. Prostřednictvím Bible k nám promlouvá Bůh. To je jeden z mnoha důvodů, proč je na biblické škole věnována značná pozornost studiu Bible. Starý a Nový zákon jsou přehledovými předměty a v učebním plánu biblické školy mají důležité postavení.
Na vzniku starozákonního a novozákonního kánonu se podílelo několik desítek autorů. Tito lidé žili v různých časových obdobích. Měli různá povolání, žili na různých místech, prožívali úzkost, strach a obavy. Všechny tyto zkušenosti však zúročili při psaní Bible. Proto bychom mohli studium Bible přirovnat k cestě, na které poutník prožívá mnohá dobrodružství. Důležitost biblického poselství přesahuje dějinný rámec a určuje či vymezuje průběh a vývoj minulých, přítomných i budoucích událostí.

Starozákonní zjevení je základem pro plnější zjevení v Novém zákoně. Názvem Starý zákon neboli Stará smlouva se v křesťanské terminologii označuje sbírka biblických knih, které Židé již tradičně nazývají „Zákon, proroci a spisy“. Co je obsahem Starého zákona? Je to především první část Božího zjevení a plán spásy. Skrze tyto nástroje Bůh připravoval, prorockým slovem ohlašoval a v rozličných předobrazech a symbolech naznačoval příchod Mesiáše, Ježíše Krista. Zaměřujeme se tady na Boží smluvní vztah s jeho lidem a na historii izraelského národa.

Důležitou složkou osnovy je pohled na historický, kulturní, zeměpisný i náboženský kontext knih obsažených v biblickém kánonu, přičemž kánon chápeme jako normativní soubor svatých Písem Starého a Nového zákona. Není proto rozumné omezit biblický kánon až na závěrečné dogmatické rozhodnutí. Kanonizace byla procesem. Studenti se tak naučí mnohým pravdám, jež jim pomohou v chápání celé Bible, v chození s Bohem i ve službě, na kterou se na škole intenzivně připravují.

Obsahem druhé části Bible, která se běžně označuje názvem Nový zákon nebo Nová smlouva, je pokračování, uskutečnění a završení Božího zjevení a Božího plánu spasení. Tento předmět pojednává o kulturním a dobovém pozadí Nového zákona, o životě Ježíše Krista, o historickém růstu první církve a o problémech, s nimiž se potýkali křesťané v prvním století. V Novém zákoně jsou hlavním svědectvím o životě a učení Ježíše Krista evangelia, která věrně podávají to, co Ježíš během svého pozemského života konal a učil. Evangelisté zachytili příslušný tradovaný materiál písemně proto, aby se stal základem víry a života Církve. Nový zákon obsahuje Skutky apoštolů, dopisy jednotlivých apoštolů a Knihu zjevení. Tyto knihy potvrzují všechno, co se týká osoby Krista, jasněji vysvětlují jeho pravé učení, ohlašují účinky jeho díla a předpovídají slavnou budoucnost Božího lidu.

Cílem těchto předmětů je především to, aby studenti dokázali interpretovat základní biblické souvislosti a teologické výpovědi Bible, hlouběji je chápali a byli schopni samostatně reprodukovat či pojednat o každé biblické knize.

I přes velké množství autorů, kteří se podíleli na napsání Bible, je Bible pozoruhodně jednotná. Je přeložena do mnoha světových jazyků a dialektů. Patří k nejčtenějším knihám. Odolává všem argumentům kritiků, kteří se ji snaží zpochybnit. Její poselství přežilo neuvěřitelně dlouhou dobu a je stále živé a aktuální. A to je pro mě ten největší důkaz o její pravdivosti, spolehlivosti a autoritě.

Vladimír Rafaj
vrafaj(at)vosmt.cz

pondělí 24. ledna 2011

Jak se k nám dostanete?

Vyšší odborná škola misijní a teologická působí na dvou adresách.

Úřední adresou školy a sídlem domova mládeže je:
Vyšší odborná škola misijní a teologická
V Zídkách 402
280 02 Kolín II
Telefon: +420 325 877 035
E-mail: vosmt(at)vosmt.cz
Banka: 0420344379 / 0800
IČ: 61884235
Dalším místem poskytování školských služeb, kde jsou kanceláře a kde probíhá výuka je:
Kmochova 248
280 02 Kolín III
Telefon: +420 325 877 035
E-mail: vosmt(at)vosmt.cz
Jak se dostanete na domov mládeže V Zídkách 402?

Z hlavního nádraží v Kolíně pojedete autobusem číslo 2 směrem na Štítary.
Vystoupíte na zastávce Modrý bod nebo Samoobsluha.
Budova V Zídkách 402 se nachází mezi těmito dvěma zastávkami.

Jak se dostanete do Kmochovy 248?

Od hlavního nádraží v Kolíně pojedete autobusem číslo 2 směrem na Štítary.
Vystoupíte na zastávce Pošta, která je na Náměstí republiky u velkého parkoviště před Hlavní poštou a supermarketem Billa.
Půjdete pěšky asi 200 metrů proti směru, odkud přijel autobus.
Po pravé straně minete Billu a u pobočky pojišťovny Allianz odbočíte doprava.
Asi po 50 metrech se dostanete na ulici Kmochovu.
Půjdete do kopce asi 200 metrů až k Pensionu Harmonie.
Naše škola je naproti Pensionu Harmonie v modré nově rekonstruované budově.

neděle 23. ledna 2011

Modlitební hodina s pastorem Mikem Beanem

Zveme Vás na modlitební hodinu s pastorem Michaelem Beanem ve středu 26. ledna od 18 hodin v Kmochově ulici 248. Pastor Bean bude v příštím týdnu vyučovat pastory v programu Ezdráš vyučovat předmětu Bůh a andělé. Zde jsou myšlenky z pastorova kázání na dnešních bohoslužbách misijní stanice Dobré volba.
----------
V Getsemane si Pán povzdechl, že jeho učedníci s ním nedokázali vytrvat na modlitbách ani jednu hodinu. Pastor Michael Bean, který doporučuje, abychom se při své modlitbě zaměřili na 12 věcí a každé z nich věnovali 5 minut. Tak se budeme dohromady modlit 60 minut, tj. jednu hodinu.

Když se modlíme, zkusme si rozvrhnout modlitbu na tyto pětiminutové úseky:

1. Chvála a uctívání (praise and worship)
2. Naslouchání Božímu hlasu (listening to God's voice)
3. Vyznávání svých hříchů i své víry v Boha (confessing both our sins and our belief)
4. Přímluva za druhé (intercession)
5. Čtení Bible (reading the Word)
6. Modlitba za vlastní potřeby (petition)
7. Děkování (thanksgiving)
8. Čekání na Boha (waiting on the Lord)
9. Modlitba slovy Bible (praying according to the Bible)
10. Zpěv písní (singing)
11. Rozjímání (meditation)
12. Chvála a uctívání (praise and worship)

Samozřejmě uvedený seznam chápejme jen jako pomůcku, nikoliv jako zázračnou techniku, na kterou Bůh slyší.
Je na každém z nás, kolik času nebo v jakém pořadí budeme uvedené komponenty aplikovat.
Důležité je, abychom se stále modlili a neochabovali.

úterý 18. ledna 2011

První zasedání Rady biblické školy

Dne 17. ledna 2011 se v Kmochově ulici v Kolíně poprvé sešla Rada biblické školy (RBŠ). Tato rada, jmenovaná Radou Apoštolské církve, má 13 členů nominovaných z představitelů sborů a společností Apoštolské církve a Assemblies of God v USA. Jejím předsedou je biskup Apoštolské církve Martin Moldan. Ředitel Milan Buban je členem rady s hlasem poradním. 


Úkolem rady je biblické škole zajišťovat odborné poradenství, provádět kontrolu a zprostředkovat spojení mezi biblickou školou a církví.


První zasedání RBŠ mělo dvě části: seznámení se školou a projednání návrhů.

V rámci seznámení se školou členové absolvovali:
1. exkurzi po budově,
2. představení zaměstnanců a spolupracovníků školy,
3. představení hlavních rysů vzdělávacího programu VOŠMT, který je právě posuzován akreditační komisi MŠMT.


Byly projednávány (zejména) tyto návrhy:

- Další vzdělávání členů RBŠ
- Kalendář příštích zasedání RBŠ
- Den biblické školy v Apoštolské církvi – každoročně 2. neděle v listopadu
- Mezinárodní třída na BŠ
- Ustanovení členů Rady VOŠMT, která pracuje podle školského zákona
- Ustanovení členů komisí RBŠ – vzdělávací a ekonomické
- Hlavní rysy jednacího řádu RBŠ
- Dlouhodobý plán rozvoje biblické školy v hlavních rysech
- Mechanismus uplatnění absolventů biblické školy v Apoštolské církvi

Příští zasedání rady jsou plánována takto:
- Studijní den RBŠ - okolo 7. června 2011 v Kolíně
- Druhé zasedání RBŠ - 21. září 2011 v Kolíně